STIFTELSEN FÖR KURDISKT BIBLIOTEK & MUSEUM

STADGAR

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa”Kultur skapar gemenskap över gränser”


Stiftelsen för kurdiskt bibliotek och museum verkar för en ökad kunskap och spridning av den kurdiska kulturskatten. Stiftelse avser att bildas av Goran Candan den 16 oktober 2007.

Namn

§ 1
Stiftelsens namn är " Stiftelsen för kurdiskt bibliotek och museum”.

 

Ändamål

§ 2
Stiftelsens syfte är i första hand att bilda ett kurdiskt bibliotek och i andra hand ett museum samt bevara och befrämja kurdisk litteratur och kultur. Samla kunskap om kurdiskt språk, historia, litteratur och kultur.

 

Verksamhet

§ 3
Att samla in donationer av kurdisk litteratur samt bevara och skydda föremål av historiskt värde. Samla ekonomiska medel för bildande och förvaltning av ett kurdiskt bibliotek- och museum.

§ 4
När insamlingsstiftelsen förfogar över tillräckliga tillgångar, efter det att omkostnader för information och administration (högst 10 % av insamlat årskapital) räknats av, skall medel tilldelas forskning som främjar stiftelsens målsättning. För att fördelning av dessa medel skall ske på ett vetenskapligt och beprövat sätt skall en kommitté tillsättas av stiftelsens styrelse.

§ 5
Kommittén skall bestå av

-stiftelsens förvaltare
- en representant från en kurdisk författarförening eller förbund
- en representant från kurdiska riksförbundet

eller motsvarande organisationer, tillsammans tre  personer.

§ 6
Kommittén, som till styrelsen skall föreslå hur medel till forskning och kulturell verksamhet fördelas, skall beakta 3 huvudinriktningar:

  1. Forskning om kurdiskt språk, historia, litteratur och kultur
  2. Arkeologisk forskning i den kurdiska geografin
  3. Nutida information – och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till kurder och deras historia och kultur.

Kommittén skall när de föreslår fördelning följa nedanstående riktlinjer:

a/ Forskningen (punkt 1 och 2) skall i första hand bedrivas vid universitet eller motsvarande nivå och i första hand skall medel avsättas för personliga, tidsbegränsade, studier. Forskningens huvudsyfte skall vara att befrämja kurdisk kultur i allmänhet.

c/ Medel till utbildning ( punkt 3) skall i första hand tilldelas forskare och lärare vid universitet, gymnasier och grundskolor. Utbildningen skall syfta till att fördjupa och utvidga kunskapen om den kurdiska historien.

 

Styrelsen

§ 7
Stiftelsens styrelse består av 1 och högst 2 personer.
Ledamot utses på tre år. Avgående styrelseledamot må återväljas.
Styrelsen eller förvaltaren på styrelsens uppdrag får tillsätta kommittéer för särskilda uppdrag.

Styrelsen utser ordförande inom sig.

§ 8
Förvaltare utses av styrelsen. Förvaltaren skall ha hand om löpande förvaltning, utveckling och information om Stiftelsen enligt de riktlinjer som framgår av § 3 - 6.

§ 9
Stiftelsens förvaltare och dennes ställföreträdare har rätt att teckna stiftelsens firma samt att på styrelsens uppdrag driva stiftelsen enligt dess syften.
Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigandet som avses i första stycket.

§ 10
Styrelsen får inte ändra verksamheten så att den strider emot § 3 - 6.

§ 11
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Revisionsberättelse föredras vid årsmötet, dock senast 3 månader efter räkenskapsårets slut.

Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

§ 12
Ändring i §2 får inte göras. Beslut om ändring i övriga § är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden.

§ 13
Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

§ 14
Om stiftelsen skulle upplösas skall dess eventuella tillgångar tillfalla en väl fungerande kurdisk kulturinstitution i Sverige.

 


 

Kurdish Exile Museum in Stockholm

 

KURDISH MUSEUM

 

 

FOUNDATION FOR KURDISH LIBRARY AND MUSEUM IN STOCKHOLM

Dalag. 48, SE-113 24 Stockholm , SWEDEN, Tel +46 70 791 36 06