EUROPAS FIASKO LIBERALISLAM

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

BAKGRUND

I dessa dagar då islamistiska terrorister härjar på de europeiska gator och torg och flygplatser och dödar urskiljningslöst alla civila, vuxna som barn är det av ytterst betydelse att kasta en blick bakåt i historien och förstå varför Europa hamnade i detta islamistiska terrorvåldet.


Det påhittiga Väst/Europa vill alltid uppfinna och upptäcka för att plundra kolonierna smidigare.. I slutet av 1800-talet när kommunistisk ideologi bredde ut sig i Europa, hittade man genast en ny och för Europa mycket brukbar version av kommunism, nämligen eurokommunismen.


Likaså när islam började att breda ut sig i Europa, hade man tänkt på samma sätt och omdanade så småningom en europeisk islam, en så kallad liberal islam som skulle vara en liberal version av den radikala islam.


Denna "euro-islam" var på många sätt användbar för Europa. Genom denna ideologi kunde Europa ta det politiska initiativet i islams främste rike i det ottomanska kalifatets geografi med omnejd.

Likaså gjorde man ett ytterligare test med islam, den så kallade Eisenhower-doktrinen som avsåg att använda islam mot revolutionära rörelser genom att snabbt politisera (!) islam under 1960-talet. Denna gång mot de så kallade socialistiska´kommunistiska länderna: Sovjet, Kina och Vietnam. En fortsättning av samma politik var att ge militärt stöd åt talibanerna i Afghanistan som motstod Sovjets ockupation av Afghanistan i slutet av 1970-talet. Den sausiska talibanledaren den fanatiske islamisten Usama bin Laden planerade och genomförde senare en av historiens största terrorattack i USA genom synkroniserade flygplanskapningar inom loppet av några få timmar för att störta mot Twin Towers 9 september 2001 i Newyork och Pentagon och Vita Huset i Washington.


Allt Västvärlden gjorde i detta avseende blev till slut ett grovt fel och slog tillbaka mycket hårt mot Väst.

Eurropa gjorde fatala mistag i brörjan av förra århundrade när Europa var i det akuta behovet av energi till sina energihungrande industrier.

Man skapade många konstgjorda nationer och länder i Näraöstern (Mellanöstern) och kallade det för Turkiet, Irak, Syrien, Libanon, Palestina, etc, Europa gjorde dessa nytillverkade artificiella nationer sin främsta allierade och gav många politiska eftergifter till fördel för dessa.


Det var de islamistiska turkarna som västvärlden satsade på och man såg till att urbefolkningarna i Näraöstern underkuvades och förintetgjordes i ordets fulla bemärkelse av några dessa starkt islamiserade nationer. Europa var rädd för politisk islam och ville hejda dess utveckling mot Europa sedan Constantinopel föll 1453 i turk-islam imperiets händer som också kallas för islams svärd, ottomanerna..


Därför blev Turkiet Europas lille prins. Väst favoriserade och gynnade Turkiet framför alla andra nationer och folkgrupper i Näraöstern för att skapa en liberal(euro)islam.


Europa eliminerade hela den politiska och etniska strukturen i Näraöstern i början av förra seklet. Man bestämde sig för detta genom det så kallade liberala islamprojektet och underkuvade Näraösterns alla urbefolkningar främst det kurdiska folket.


Väst försökte skapa en ny västorienterad stat och nation, dvs Turkiet som skulle styra och ställa för västvärldens räkning i hela det området. Islamistiska Turkiet blev så småningom det så kallade "USAs Mellanöstern utpost, västvärldens gendarmari (militära utpost) i Näraöstern.


Västvärldens liberala islamprojekt har i ordets fulla bemärkelse slagit tillbaka mot väst nu. Framförallt de islamistiska turkarna och araberna kommer i de kommande årtionden växa starkt i Europa och orsaka de fredsälskande demokratiska, öppna och sårbara europeiska samhällen stor skada. De europeiska folken ska lida stordådiga islamistiska terroraktioner i de närmaste åren. Det är priset som Europa och USA ska betala.


Turkiet har skaffat sig ledande position i hela den muslimska världen tack vare Västvärldens detta förbehållösa stöd. Detta förstärkte Turkiets roll som ledande nation i den islamiska världen. Det är därför turkarna kan organisera alla de muslimska nationerna i islamisk ideologi. Turkarna gör detta i smyg, det vill säga organiserar främst arabiska, Balkan och Kaukasus muslimerna för att använda de mot de kurdiska och judiska folken, och även mot Väst.

 
Det kalifatstyrda ottomanska imperiet koloniserades av Europa genom industrialism och handel. Den farligaste jihadistiska makten gick på sina knän när Tyskland hade en total ekonomisk och politisk kontroll över de muslimska ottomanerna i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet, även militärt för den delen. Det tyska kejsardömets högste militära befäl general Liman von Sander blev samtidigt överbefälhavare över den ottomanska armén under ottomanernas denna svagaste svagaste period. Ottomanerna var så pass svaga att tyskarna organiserade det stora armeniska folkmordet 1915 och fick den osmanska armén att utföra det. Det tyska kejsardömets mål var att uppnå de kaukasiska oljekällorna som kontrollerades av de ortodoxa armenierna. Tysklands riksdag bad 2016 om en officiell ursäkt om sin roll i det armeniska folkmordet 1915.


På det sättet hade Europa full kontroll över jihadism och således säkrade sina territoriella, kontinentala gränser från den islamistiska terrorn jihad till en början.


När så småningom ottomanska imperiet försvagades ännu mera, tog Europa den historiska möjligheten och nedmonterade detta aggressiva islamistiska stor ockupant rike som hade förvandlat sig till folkens fängelse genom alla dessa erövringar som det hade gjort sedan det hade bildats på 1400-talet. Kurderna, syrianerna, armenierna, Balkan, Kaukasus folken, de nordafrikanska folken, araberna.. alla dessa folkgrupper hade blivit underställda den muslimska ottomanska nationen.


Denna nedmontering kan liknas när en av vår senaste tids största rike kollapsade 1989, nämligen Sovjetunionen. Som bekant blev många förslavade sovietsika folkgrupper och nationer fria och därmed bildade de delvis egna och oberoende stater och delvis halvt oberoende otonoma stater som sedan ingick i den nybildade Rysslandsfederationen.


Samma strävan hade de förslavade folken efter det ottomanska riket sönderfall efter det första världskriget. Det kurdiska folkets intellektuella och adel som hade långt innan imperiet föll startat en politisk verksamhet som syftade till att bilda en oberoende kurdisk stat. Många av dessa hade gripits och hängts och många fängslats eller landsförvisats.


Flertalet av dem kurdiska upproren startade precis då under denna period och de fortsatte oavbrutet närmare in på 1940-talet.


Strax efter det ottomanska riket upplöstes i början av 1920-talet ville de ledande europeiska staterna England, Frankrike och Tyskland bilda flera nya konstgjorda nationer inom det gamla ottomanska rikets territorium.


Förra seklets Super Powers nr 1 & 2: England och Frankrike stökade till ordentligt i början av förra seklet i denna region. De gjorde två grova misstag när de bildade dessa tillgjorda nationer. De behövde för sina ekonomiska behov en fördelaktig omorganisering i Näraöstern som dittills regionen hette de så.


Näraöstern eliminerades av Västmakterna i ordets fulla bemärkelse för dess naturtillgångar, framförallt för oljan i början av förra seklet. Området som egentligen heter Näraöstern (Near East) döptes om till Mellanöstern enligt denna nya västliga imperialistiska ordningen.


Gamla Greker kallade Aten mitten av världen och städer och länder i omedelbart öster om Aten kallades för: Näraöstern: det vill säga; Konstantinopel, Anatolien, Amida/Diarbek (kurdistans huvudort), Israel, Jordan, Libanon, Baghdad, Persepolis (Persien).


Alla länder från och med Persien till Indien, det vill säga Afghanistan, Balochistan, Indien kallades för: Mellanöstern och alla länder från och med Indien bort åt kallades för Fjärranöstern.


Den nya geografiska omfördelningen som gjordes av dagens västmakter, framförallt av England och Frankrike är så ologisk att man till och med inkluderat alla de nordafrikanska länderna; Egypten, Lybien och Marocko in i Mellanöstern!!


I denna grova och förbehållösa imperialistiska omfördelningen var det första misstaget att man gav en del av kurdernas land till Irak och en del till Turkiet och en del till Syrien och Iran.


Det andra misstaget var att man lät sunnimuslimer hamna under shia minoritet och vice versa. Exemplet Irak och Syrien där majoriteten av befolkningen styrs av en liten minoritetsklick.


Man ritade dessa länders gränser med käpp i sanden. Det är så Turkiet, Irak och Syrien blev till. Till och med namnet Turkiet är ett europeiskt påhitt.


Dessa grova misstag kan endast korrigeras genom att gränserna dras om i Näraöstern (Mellanöstern).


Att det blev krig i Mellanöstern på grund av detta fel var oundvikligt. Det man sår, det man skördar. Den amerikanska presidenten Widrow Wilson varnade ju om detta i Freds- och säkerhetskonferensen i Paris 1919.


Efter det första världskriget hade man samlats i Paris för att diskutera om hur krig kan förbyggas och freden säkras. Det kallas för Pariskonferensen. Den amerikanska presidenten förslog då att den enda vägen till att förebygga krig och säkra freden är att lösa de nationella frågorna som består i Näraöstern. Wilsons förslag negligerades. Kurdernas land delades i fyra, till och med fem delar. Den kaukasiska Kurdistan som kurderna där bildat otaliga stater i historien vet till och med många kurder att det är i själva verket en ytterst viktig del av landet Kurdistans territorium.


Det går att undvika att detta krig sprider sig till Europa och världen genom att rätta till detta en gång begångna stora misstaget. Dessa gränser har inte bara delat det kurdiska folket i fyra och fem delar, utan även tvingat flera andra nationer inom samma statsbildning. Med den oförsiktiga och inte minst orättvisa sättet har de europeiska imperiala mkater gjort så att minoritetsgrupper har statsmakten över majoritetsgrupper i dessa konstgjorda länder. Som det nämndes i ovan, så är fallet till exempel i Irak och Syrien. Man har låtit att sunni minoriteten i Irak bestämma över irakiska shia majoriteten och shia minoriteten i Syrien bestämma över sunni majoriteten i Syrien,


Det är bara USA som kan omstrukturera i denna konfliktfyllda region. Därför att USA förespråkar för demokrati och fred i regionen genom att USA vill återgå till den gamla ursprungliga, naturliga ordningen i området. Ryssland har däremot valt att ingå i den anti-demokratiska och fascistiska pakten tillsammans med de andra diktaturländerna, Iran, Turkiet, Syrien och Kina. De vill behålla detta orättvisa statu quo. Detta är mycket oroande. Om denna konflikt inte löses på ett rättvist sätt kan saker och ting gå mycket fel och urarta till ett storskaligt regionalt och det föreligger till och med risk för ett globalt krig!


ISLAMISTISK UTBREDNING I MELLANÖSTERN & EUROPA


Efter Muhammeds död (600-talet) fick arab nationalismen en stark politisk ideologi: islamism (wahabism).


Hela Mellanöstern styrdes av arabiska vasaller som i sin tur styrdes av Muhammeds efterträdare Kalifen, i Arabiens politiska huvudstad Mecka.


På 1100-talet emigrerar turkiska nomadstammarna från Mellersta Asien till Näraöstern.


Den mohamedanska arméns gränser nådde till Kurdistan och Persioen på 700-talet. Dessa arabiska arméer plundrade och brände länder på sin väg. De mötte kraftigt motstånd på olika håll. Fortfarande på 1100-talet bjöd en stor del av de kurdiska, syrianska, armeniska och persiska folken på ett mycket hårt motstånd mot islams utbredning i Näraöstern. I och med Islams mest hårdaste attityd och hänsynslösa eliminering hade riktats sig mot det judiska folket vid denna tidpunkt, hade det judiska folkets befolkningsantal minskat till det nästan obefintlig nivå i Näraöstern redan vid denna tid. Islam ser den judiska religionen som sin främsta rival och fiende. I och med denna ideologiska ärkefiendskap, drabbade det judiska folket arabisk nationalism tidigt och hårt.


När de nyanlända turkiska stammarna som hade flyt från Mellersta Asien på grund av torka och hunger blev muslimer under så kort tid som två decennier, bröts då dessa lokala befolkningars motstånd mot islams arméer och arabisk politisk makt installerades i alla dessa länder. Alla dessa lokala befolkningars språk och kultur asimilerades inom den arabiska kulturen och en ny nation i arabiska schauvenismens förtecken tog form som kallas för Muhammeds nation (på arabiska: Umma al-Muhammad, förkortning: umma) som pålitiskt kallas den för kalifat.


Under medeltiden växte många muslimska imperier fram som styrdes centralt från Mecka. Senare bildades det ottomanska riket och kalifatet flyttades från Mecka till konstantinopol som turkarna kallade det för Istanbul.


I början av förra seklet (1919) styckas det försvagade ottomanska riket sönder av Västvärldens imperiala krafter, i spetsen dåtidens Supermakt nr 1 England och Supermakt nr 2 Frankrike.


Man gav en ny politisk struktur i området och bildade flera nya och påhittade stater och nationer som Turkiet, Irak, Syrien, Libanon, Jordanien, etc


Kurderna bekämpades av engelsmän och fransmännen eftersom kurdernas politiska ledare hamnade i konflikt med England och kom inte överens med engälsmännen. England och Frankrike föreslog självstyre för Kurdistan som inte accepterades av kurdernas ledare och ett kurdisk kungadöme utropades (1919) i stället. Engelsmän och fransmännen attackerde de kurdiska städerna med historiens första flygplanskvadron i staden Sulaimania i Södra Kurdistan. De kurdiska motståndmän besegras och kurdistans kung Mahmoud Barzanji landsförvissas till Indien.


Samtidigt ombildades det av västmakterna sönderstyckade ottomanska riket och kalifatanhängarna (dagens islamistiske diktator Erdogans folk) bjöd på motstånd. Västvärlden satte sin starkaste man, den grekiske Mustafa Kemal (som senare blir Ataturk, det vill säga turkisk landsfader) mot kalifatanhängarna. De turkiska kalifatanhängarna var emot att kalifatet avvecklades och en västorienterad nation bildades.


Med hjälp av västmakterna tog Mustafa Kemal makten och ett västvärldens påhittade namn gavs till denna nybildade så kallade västorienterade staten: Turkiet 1923.


Västvärlden utvecklade ett projekt som heter: Liberal eller euro islam. Med hjälp av liberala islam såg Västvärlden fram emot att transportera energi och andra rikedomar från området.


Kalifatanhängarna och framförallt kurdiska patrioter (1925-2017) bekämpades hårt av den nybildade så kallade vöstorienterade Turkiet.


Kalifatanhängarna hittade senare ett andningsrum på 1960-talets Turkiet då Mustafa Kemals diktatoriska enpartiregim hade dött med honom och de turkiska kalifatanhängarna organiserade sig då under en mulla som hette Erbakan. Erbakans kalifatanhängarskara lyckades välja honom till det turkiska parlamentet. Dagens turkisk diktator Erdogan är då hans lärjunge.


Kampen att ta makten och återupprätta Kalifatet fick en ny fart när år 2002 valdes denna gång Erdogan som Turkiets första officiella islamistiske ledare. Västvärlden gled sitt stöd från den så kallade västorienterade Mustafa Kemals folk, till den nya pragmatiske turkledaren Erdogan istället. Som man ser Västmakterna har ett principlöst politik och vänder kappan efter vinden i detta avseende. Väst hoppades på ett fortsätt samarbete med Turkiet även efter detta maktskifte.


Erdogan gjorde narr av Västvärldens stöd och hoppade av EU integration projektet och förklarar att "demokrati är lik ett pendeltåg. Man kan hoppa på och hoppa av då man nått målet".


Erdogan förvandlar nu Turkiet till ett islamistiskt kalifat sakta men säkert. Hans mål är som hans före detta kumpan predikanten Gulen angav: "utöka Kalifatets gränser dit det gamla ottomanska imperiets gränser gick, dvs hela Mellanöstern och Mecka". Det ursprungliga muslimska kalifatet helt enkelt. Och för att nå dit, skyr han inga medel. I hans strategi ingår försvagning av europeiska mellanösternpolitik som i grunden i och för sig är svag och fel! Därför att enligt islamisterna Europa är det största hindret framför upprättandet av det islamiska kalifatet. Därför Europa måste elimineras. Det är därför all islamistisk terrorverksamhet i Europa rättfärdigas och organiseras i smyg av Turkiet.


UTROTA TERRORN GENOM ATT RIVA NER TERRORNS NÄSTE TURKIET


Det är viktigt att poängtera att all islamistisk terrorverksamhet på alla världskontinenter organiseras numera av turkarna. Därför att turkarna har en ledande roll i hela den globala muslimska världen som de fick av Europa och USA. Detta på grund av västvärldens favorisering av Turkiet framför alla andra muslimska länder. Man försökte få Turkiet som sin främsta allierad och gav många politiska eftergifter.


Det är alltför sent!


Näraösterns urbefolkningar förintetgjordes av de starkt islamiserade turkiska, arabiska och persiska nationer med Västvärldens aktiva bistånd och hjälp.
Västvärlden kommer att betala sitt misstag dyrt i blod och tårrar.


Västvärlden satsade på fel hästar i Näraöstern och åsidosatte det elementära mänskliga fri- och rättigheterna för de förtryckta folken.


Framför allt det kurdiska folkets grundläggande rättigheter för frihet och fred åsidosattes aktivt av de ledande europeiska nationerna; England, Frankrike, Tyskland i början av förra seklet.


Vem hade västvärlden satsat på gentemot de urbefolkningarna kurderna, judarna, asyrierna, armenierna i Näraöstern?


VÄSTVÄRLDENS PROJEKT: DEN LIBERALA ISLAM SKET SIG!Erdogan är en produkt av USAs och på den senaste tiden faktiskt den islamsypatisören Obamas och Västvärldens farläga mellanösternpolitik och Erdogan är resulrtatet av de oförsiktiga eftergifter som man gjorde inför den så kallade 'liberala islam'- Om Västvärlden inte ville skapa en liberal islam så Erdogan skulle inte finnas, inte heller Saddam.

Turkiet var sedan årtionden, till och med sedan snart nu ett och ett halvt sekel västvärldens "förebild" och prins..


För detta har västvärlden prioriterat turkarna i hela den islamiska världen. Västerlänningar offrade till och med tre urbefolkningar; armenier, greker, kurder. för att ha sin "förebild" och "roll modell" Turkiet.


Resultatet av detta projekt blev ingenting annat än ISIS.


När Obama drog tillbaka de amerikanska trupperna tillbaka från Irak, skapades det ett maktvakum. Då fyllde Turkiet och Iran detta vakumet tillsammans med Al-Kaida terroristerna. Obama lät islamisten Erdogan förstöra Norra Kurdistan, Syrien, Irakiska Kurdistan, Mellanöstern och delar av Europa! Terrorattackerna i Israel accellererade under Obamas period. Irak som hade hunnit bli stabliserat förlorade stabiliteten efter Obama drog tillbaka de amerikanska trupperna från Irak.


Islamisterna är oroliga nu för att republikaner kom till makten i USA och det blir nu ett slut på det liberala islam projektet. Trump skiter i såväl den radikala som den liberala islam. Det är nya tider och nya och avvikande projekt och mål för USAs del när det gäller gamla Mellanöstern.


DEN NYA MELLANÖSTERN I GÖRNINGENFörra seklets super powers nr 1 & 2: England och Frankrike stökade till ordentligt i början av förra seklet i denna region. De gjorde två grova misstag.


Det första misstaget var att man gav en del av kurdernas land till Irak och en del till Turkiet och en del till Syrien och Iran.


Det andra misstaget var att man lät sunni muslimer hamna under shia minoritet och vice versa. Exemplet Irak och Syrien där majoriteten av befolkningen styrs av en liten minoritetsklick.


Nu ska detta stora misstag som kostade ett 100 års av krig och elände korrigeras. Lösningen som Pentagon håller på att frambringa sedan 1991 och inplementerar steg för steg ser så här ut:


A- För att förebygga krig och säkra och garantera freden i området måste denna gamla och orättvisa ordning rivas.


B- Nya stater måste bildas där i första hand ursprungsbefolkningen kurder får sin stat och för andra befolkningar så som shia- och sunni araber, syrianer, turkomaner och andra folkgrupper och minoriteter får var sin stat.


DEN ULTIMATA LÖSNINGEN


1- De stater som ockuperat kurdernas land Kurdistan ska lämna tillbaka kurdisk mark och en oberoende kurdisk stat bildas trots turkiska, arabiska och persiska nationalistiska yttringar.


2- Irak kommer att bildas om till en shiitisk muslim stat (motsatsen till det gamla) i och med majoriteten av befolkningen är shiiter


3- Syrien kommer att bildas om till en sunnitisk muslim stat (motsatsen till det gamla) i och med majoriteten av befolkningen är sunniter


4- Liksom i den nya kurdiska staten även i de nya shiitiska arabiska staten Irak och i den sunnitiska nya arabiska staten Syrien finnas etniska syrianska och turkomanska enklaven.


Alla får sin egen stat och självstyre och enklaver som försenades av de imperialistiska England och Frankrike på grund av att dessa utsugarmakter skulle ta hem energi (olja) till sina energihungrande industrier i början av förra seklet.


USA hade inte mycket att säga då till dessa sin tids stora makter men USA kom redan 1919 med ett vettigt förslag och lösning som avvisades av England och Frankrike. Dåtidens amerikanska president Widrow Wilson föreslog ju att "om man vill förebygga krig och om man vill säkra freden i området i framtiden då ska man inte hindra de ursprungsbefolkningarnas rätt från att bilda sina egna stater."


Kurderna utropade självständighet 1918 som bekämpades hårt av England med flygräd med flygplansskvadron bestående flera krigsflygplan, historiens första flygskvadron, Många kurdiska civila och motståndsmän dödades och den kurdiske kungen Mahmoud Barzangi landsförvisades till Indien.


Det verkar som om detta misstag kommer att korrigeras med hjälp av främst USAs initiativ.


USA representerar demokrati och rättvisa i Mellanösternfrågan.


Kina, Ryssland, Iran, Turkiet, Syrien och Irak tillhör den anti-amerikanska, med andra ord anti demokratiska falangen i frågan om Mellanösterns demokratisering och dess befolknings frihet och utveckling.


ÄR KALIFAT(isis)TURKAR EUROPÉER?


Alla de som har försökt att försköna dessa kalifat(jihadist/terrorist)turkarna under nu ett sekel, bär största skulden för alla de här hemska globala terrordåden som dessa terrorturkar utför.


Det finns idag i Europa en bred intellektuell skara som fortfarande inte förstått situationen! De tror fortfarande att Turkiet är en del av Europa och att dessa kalifatturkar (ISIS turkar) är konvertibla! Vad och hur tänker dessa europeiska intellektuella egentligen?


HOLISTISK LÖSNING


Nu ska detta stora misstag som kostade ett 100 års av krig och elände korrigeras. Lösningen som Pentagon håller på att frambringa sedan 1991 och implementerar steg för steg ser så här ut:


A- För att förebygga krig och säkra och garantera freden i området måste denna gamla och orättvisa ordning rivas.


B- Nya stater måste bildas där i första hand ursprungsbefolkningen kurder får sin stat och för andra befolkningar så som shia- och sunni araber, syrianer, turkomaner och andra folkgrupper och minoriteter får var sin stat.


Oljan, det kurdiska folkets stora olycka!

 

Kurdiska folkets alla rättigheter är dränkta i den svarta oljan!


Det är för denna sakens skull det kurdiska folket lider som det gör idag!


Det är för den kurdiska oljans skull alla rättigheter är fråntagna från det kurdiska folket.


Detta osamkades det kurdiska folket av England och Frankrike som anställde sina fyra vakthundar i området i början av förra seklet; Turkiet, Iran, Irak och Syrien.


Man skapade nya konstgjorda nationer. Namnet "Turkiet" är till exempel ett europeiskt påhitt. Engelsmännen och fransmännen (Sykes & Picot 1916) ritade dessa länders gränser med en käpp i sanden.


Äntligen förfogar kurderna över en liten del av sin olja numera, men till vilket pris?!


Under 95 års tid har det kurdiska folket betalat ett enormt pris och fortsätter fortfarande att betala.


Det kurdiska folket genomlider idag ett stort lidande och enorma förluster på grund av dess land är i fyra och till och med fem delar.


TURKIET - LANDET SOM ICKE ÄR!


De "onaturliga", artificiella länderna Turkiet, Irak och Syrien ska till historiens papperskorg.De så kallade Turkiet, Irak och Syriens gränser ritades ju av engelsmännen med käpp i sanden. De är inga nationalstater i den riktiga meningen. Namnet Turkiet är också ett europeiskt påhitt. Dessa länder är icke ett land i den klassiska meningen. Turkiet som Europa har låtit byggas på ruinerna av det icke-turkiska ottomanska imperiet, byggdes på Östra Grekland och Östra Anatolien (Kurdistan, kurdernas land). Denna orätvisa måste avbrytas genast.


24.03.2017


Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att veta att:

den expansionistiska hegemonistiska TURK (nationell vision-Erdogan, gulenister, gro vargar), ARAB (Al-Qaida, ISIS, Hamas) & PERSISKA ISLAMISMEN (Hizbullah)
är hindret framför global fred och utveckling OBS! Notera att MAJORITETEN av det turkiska samhället är islamister.

 

RESPEKT & TOLERANS!

Var muslim, hur mycket än du vill. Men säg inte till mig att komma och bli muslim! Icke-muslimer är respektfulla och respekterar muslimers religions- och trosfrihet strikt och med stor lojalitet. De som inte respekterar religions- och trosfriheten är en majoritet bland muslimer: Om det inte vore dessa islamiska tyranner finns det en absolut och ömsesidig religions- och trosfrihet överallt, eftersom individer och samhällen som har andra religioner och trosuppfattningar än islam är fullkomligt respektfulla för andra människors och samhällens tro och övertygelser jämfört med dessa muslimer. Problemet är att denna stora muslimska majoritet som finns bland muslimer förhindrar och begränsar religions- och trosfriheten för människor som har annan trouppfattning och religion än islam.

 

 

TA UPP KAMPEN MOT DEN RELIGIONMASKERADE NATIONALISMEN

 


GORAN CANDAN

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum