MÛŞ

Neolitik dönemden kalma ve kürdlerin antik çağlardaki dinlerine atfen bir isim taşıyan bir şehir ismidir.
Şeyhmus isminin kökeni..

Muş sözcüğü 'sis, bulut ve gümüş' anlamlarına da gelär

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

''Erzincan’da acele olarak, Muş ovasında tedricen ve Elazığ ovasında kuvvetli Türk kitleleri vücuda getirmek zorundayız. Kürtler derhal asimile edilmelidir.''

BELGE: Şark Seyahati Raporu / 22 Ağustos 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muş ve Kurtik dağı 1923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdistan Fedaisi Muşlu Hilmi Yıldırım
Sedat Ulugana

 

 

 

 

 

 

TEŞUB, TUS, TİSVA, TUŞPA-VAN..

 

Kürtlerin şehir isimlerine, köy isimlerine, akarsu ve dağ isimlerine, bunlardan her birine verilmiş tanrı, tapım yada tapınak ismine, dağların ve şehirlerinin hangi inançla, hangi kültle kutsandığına bakmadan kürtleri zerdüşti, alevi yada sünni ilan etmek kolay olduğu gibi bu dinleri kürtlerden türetmek maharet oldu gitti. Gerçekleri tersyüz etmek elbette maharet ister ama bu maharet tarihçilik değil. Hiçbir yere bakmazsanız Nemrud Dağı’nın tepesine bakın. Oradaki heykelleri alevi seyyidleri mi dikti, şehylermi yonttu, yoksa Zerdüşt heykellermidir sorusunun cevabını hepimiz biliyoruz. O halde sadede gelelim beyler, geçmişimizin kapı gibi kanıtlarının üzerinden atlayarak yakıştırma tarih türetmek tarihçilik değil biline..

Parto-hellenistik dönem, İran coğrafyasında ısrarla Zerdüşt dinine yaklaştırılmak istenen ateş tapımının ve sair hednik inançların Zerdüştlük içine monte edilmesini kabullenmeyen parni aşiretlerle farslar arasındaki farklılaşmanın daha da derinleştiği ve parni topluluklarda eski inançlarına sebatın en ileri noktaya vardığı dönemdir. Bu tarihi dönem islam istilasına kadar 1200 yıllık bir tarihe tekabül ederki dönem boyunca kürtler üç imparatorluk kurmuşlardır. Yalnızca Part imparatorluğu 450 yıl yaşamıştır. Bu süreye Mihridat(es)’ın devleti ve Kommogene imparatorluğu da dahildir, bunlar hesaba katıldığında imparatorluk sayısı beşe çıkıyor. Bu süre boyunca Fırat nehri Part ve Roma arasında sınır olurken yine kürtlerle aynı kökenden gelen topluklar durumundaki Komogene halkı ve hemen kuzeyinde yer alan topluluklar tıpkı Med-Lidya döneminde olduğu gibi Halys ırmağını (Kızılırmak’ı) sınır edinmişlerdir. Kürtleri arayacaksanız kürt devletleri içinde arayınız, bu devletlerin tarihini, halkını oluşturan toplulukları ve dini inançlarını atlayarak hangi tarihi yazdığınız sorulur ve sorgulanır.

*

Tanrı Şamaş Urartu’nun Teşup’udur, Batı Anatolia’nın Apollon’u, Asya düzlüklerinin ve hasseten Mitanni’nin Mitra’sı, Hintlilerin Threeaton’udur. Muş, Mus, Balath, Tercon, Teşup isimleriyle de anılır. Mitra, Muş ve Mus versiyonlarında ay ile güneşin oğlu olup ay tanrıdır (isimlerin başına M iliştirilmesi May’dan yani anadan hareketle anaerkillik etkilerini işaret eder) diğer versiyonlarında ise ay ile güneşin oğlu olup güneş soyludur yani pederşahidir. Bu farklılıklar tapıma konu toplulukların eski inançlarında tanrı yada tanrıça inançlarının dominant oluşuyla ilgilidir, hatta her bir versiyon aynı inancın mezhepleri durumundadır demek pekala mümkün.

Şeyhmus’a dönüşen Şamus da eski bir tanrı olup, Şamus tapınağı bugün uyduruk bir şeyhin türbesi ve çeşmesi düzeyinde kabul görmektedir. Şem ismi haftanın bir gününe verilecek kadar yaşamda yer bulur. Amed’in daha bu yüzyılın başlarında binlerce şemsi nüfusu vardır. Rüstem’in hali de öyle Şem olan tanrıyı ve tapımını örtmek için Şem’e (Sam) kahraman bir torun izafe olunmuş ve bu savaşçı torunla Sam’ı unutturmak istercesine İran inançları içine monte edilmeye ve eritilmeye çalışılmıştır. Sam’ın savaşçı nitelikleri Mitra, Şamaş yada Apollon’la özdeştir. German mitolojisinde bu tanrıya Tyr yada Tisva deniyor.

Hintliler Threeaton derken üç ışınlı anlamında söylüyorlar. Güneş babadan, Ay anadan aldığına ilaveten bir de kendi ışığını ekliyorlar. Germanlar Tisva derken haftanın üçüncü gününe Tistag yada Tuesdag diyerek bu günü Tisva ile kutsamışlardır. Kürtlerde salı gününün kutsal sayılması bir gelenektir. Seşem Sam’la yada Şem’le kutsanmıştır. Kürt lehçelerinin çoğunda Sam “Ş” ünsüzü ile telaffuz olunmaktadır.

Yine bu tanrılara adanmış şehirlerden biri olan Tuşpa tanrı Teşub’un ismini taşıyor. Teşup sadece Urartu tanrısı olmayıp tüm Anatolia’da tapım görmüş, hint-avrupalı kavimlerce doğuda İran’a, batıda İskandinav ülkelerine kadar götürülmüş bir tanrıdır, Mitra çeşitlemesidir. Hitit’de savaş tanrısı güneşsoylu Tarkhun olarak tapım görmüştür. Tarkhun, Urartu tanrı kabartmalarında dokuz ışıklı olarak tasvir edilmiştir. İran’da ise başlangıçta Tus ismiyle tapım görürken Zerdüşt’ün kitabında kahramana indirgenmiş ve Tus-i Nodaran (dokuz ağaçlı, dokuz soyun asili) olarak tanımlanmıştır. Tus tapımıyla takdis edilmiş bir şehir de vardır. Tarih boyunca Tus olarak anılan bu şehir arap istilasından sonra sırf yöre inançlarının kalıntılarını tasfiye amacıyla arapça “Meşhed” diye isimlendirilmiş ve bugün öyle anılmaktadır. Dokuz ışıktan dokuz ağaca tenzil edilmesi ışık tanrısının dokuz gezegeni temsil etmekte olduğuna ve dokuzunun da gücüne sahip olduğuna yaygın bir şekilde inanıldığını bugün bile örtmeye yetmiyor.

Teşub batıda ise Tisva’ya dönüşerek tapım görmüştür. Skandinav ve Sakson kavimlerinin tanrısı olması ayrıca dikkate değer. Zag soylu kavimlerin göçüyle geniş bir coğrafyaya yayılma imkanı bulduğu anlaşılıyor. Bu arada Luwi dilinde ‘Taw’a dönüştüğünü, ‘Tij’ sözcüğünün ışık anlamında hala kullanıldığını belirtmek gerekiyor.

Bu inanç sistemi sonuçta teslisin temelini oluşturuyor. Threeaton versiyonunun üç sayısına karşılık düşen sözcüğü içermesi gibi Mitra’dan anaerkillik simgesi olan “M” ünsüzünün alınmasıyla geriye kalan itra-ithra sözcükleri de yine üç anlamına gelen sözcüğe denk düşüyor. Gerek three, gerekse ithra sözcüğünden baştaki “T” konsonantı alındığında geriye “hree” kalıyor. İngilizce yazımda “e” vokalleri “i” olarak okunduğuna göre kök sözcüğe ‘hiiri yada hrii’ demek gerekiyor. İthra için de aynı durum sözkonusu, her durumda üç sayısını ifade eden sözcüğü tanrı isimlerinde tesbit etmek mümkün. M konsonantından farklı olarak T konsonantı tanrıyı (Tho-Teo) simgeleyen ünsüz olarak isimde yer bulmuş. Mithra isminde yer alan M konsonantı ise yine tanrısal bir simge, bir farklaki ana tanrıçanın simgesi olarak, aidiyet-soy açıklaması için isme eklenmiş. Yaygın olarak Ma yada Ma(j)y olarak anılan anatanrıçayı ve tapımını işaret ediyor. Oğul tanrıların M konsonantı içermesi oğul tanrının başat tanrı olarak kabulünden önceki dönemde ilgili toplumun başat tanrısının anatanrıça olduğunu yada anatanrıçaların bu toplumda hala tapım görmekte olduğunu gösterir.

Yine dikkate değer bir diğer husus da Mitra’ya denk düşen tanrıya her çeşitlemede yada sektte haftanın üçüncü gününün tahsis edilmiş olmasıdır.

Tüm bunların dışında zazaki ‘hiri’ye denk düşen ‘se’ sözcüğü kurmancide üç sayısını belirtmekte kullanılıyor. Hitit dilinde “se, sew, swe” söcükleri yüce, kutlu anlamlarına geliyor. İspanyolca sinyor, ingilizce sir sözcükleri “se, sew, swe” kavramları esas alınarak türetilmişlerdir. Yüzlü sayıların ilk rakamı zazakide “se” olarak dururken kurmancide sad, hintçede seat şeklinde ifade ediliyor, latincede de centum olarak yer alıyor. Yüz rakamı sayıların üçüncü basamağıdır. Üç sayısının inanç gereği kutsandığını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız.

Görüldüğü gibi felsefi altyapısı sağlam, uzun ömürlü olduğu kadar son derece yaygın bir inançla karşı karşıyayız. Tanrı isimlerindeki hiçbir vokal yada konsonant isme tesadüfen girmemiştir. Tapımın temelini oluşturan dini ve felsefi algının yüzlerce yıllık bir süreçte imbikten geçirircesine şekillendirdiği bir inşa ve sıfatlandırma söz konusudur. Tanrı isimlerinin dikkatle incelenmesi tapımının niteliğine olduğu kadar hangi inançlarla etkileşim halinde olduğuna ve geçirdiği evrimlere tanıklık eder.

Batılı tarihçiler ittifakla “Mithra inancı olmasaydı teslis ve İsa’nın öğretisi batıda din ölçeğinde kabul ve yerleşme imkanı bulamazdı” demektedirler. Buraya kadar olanı doğru ama Mithra inancının Romalılar tarafından kuzey Avrupa’ya kadar taşındığı iddiası yanlış. İnanç yayılmasını kavimlerin göçüyle ve göçün doğal sonucu olan dini-kültürel etkileşimle açıklamak doğru olanıdır. Tanrıların tapım gördüğü geniş coğrafya ve bu coğrafyadan sürekli batıya yayılma sadece etkileşimin kaynağını ve boyutlarını kanıtlamakla kalmıyor, Mithra’nın ayak izlerini takip etmek hangi kavimler aracılığıyla ve hangi yollardan yayıldığını da gösteriyor.

Tarihte Mithra isminin geçtiği ilk yazılı belge aynı zamanda yeryüzünün ilk yazılı antlaşması olarak tarihe geçmiş olan Hitit-Mitanni devletleri arasında egemenlik paylaşımını düzenleyen yazılı antlaşmadır. Bu antlaşmaya tanrılar şahit gösterilmek suretiyle kalıcı olması amaçlanmıştır. Bu antlaşmada en büyük üç tanrıdan biri olarak Mitrassil şeklinde zikredilen tanrıyı yazılı belgelere ilk geçtiği yerde aramak, Waşuganni-Hattuşaş arasında aramak gerekeceği akılcı olmasından önce tarih biliminin önümüze koyduğu bir zorunluluktur.

Tuşpa ile başlamıştık Van’la bitirelim.

Tus şehri ile Tuşpa’nın aynı inançlar nedeniyle aynı anlama gelen isimler taşıyan şehirler olduğunu anlayabilmek için bu şehirlerin üzerine sinip kalmış külleri savurmak gerekir.

 

Kenan Fani Doğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşta Mûşê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgalci islamo-faşist katil türk ırk devleti'nin kürd halkına yaptığı barbarlık SINIR TANIMIYOR.

Özgürlük savaşçısı kürd kadın gerillası Kevser'in cansız bedenine yapılan iİşgalci islamo-faşist katil türk ırk devleti'nin insanlık dışı hayasız saldırısı

 

 

 

 

 

 

Dema erdhêja Mûş'ê, Gimgim (Varto) 19.08.1966
Kurd bêmejû (bê zanebûna tarîxê) tevdigerin. Welatê kurdan Kurdistan li ser xeta reşeparçeya (fay hattı) cîhanî ye, lê dîsan jî d3ıwarên tenik û xaniyên bilind ên dîwartenik lêdikin.
Xwedê hiş û aqil bide van kurdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surp Garabet Manastırı - Muş

“Tılsımların etkisi midir, ayâ nedir ki nice bin insan Rum, Arap ve Acem’den gelip toplanır. Herkes adaklarını getirip kilise içine girip adaklarını yerine getirip içinde ne gibi hayırlı istekleri var ise dua edip dışarı çıkar. Tanrı’nın hikmeti günden güne bütün istekleri hasıl olur diye bir alay haşerat cinsleri toplanıp yanlış inanç heve- sine kapılmışlar. Gariplik bu ki, bazı mürnin ve Müslüman Ebülhevl (taşkafa), zır- cahil ve ebleh ümmî adamlar adaklarını verip ilim isteyip kurban keser. Tanrı’nın hikmeti acaip ve garip ilimler açılır, nice Müslim ve gayrimüslimler tanbur, çeng, rebab, santur, ney, mûsikâr, çeşde, ravza ve karadüzenini ve çöğürünü bu kilisede ziyaret mahalline koyup ertesi günü sazını ele alup üstâdca bir fasıl eder ki sanki Hüseyin Baykara faslıdır.”

(Evliya Çelebi Seyahatnamesi 318).

Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi, halklar arası hoşgörü kültürünü bilmediğinden ötürü bu görmüş olduğu manzarayı kavrayamamış ve hakaretler yağdırmıştır.
Evliya Çelebi’nin hayretler içerisinde kaldığı bu manastır günümüzde yok. Mimarisine hayran kaldığını ayrıca belirtmiştir.

 

XINZOR

“Muş, dağlar arasında bulunan ve bin evden oluşan şirin bir kasabadır. Suyu çok tatlı, havası gayet serindir. Güzel yeşillikleri ve çayırlıklıkları bulunur.

Buranın hakimi Murat Paşa (Murad Bilbasi Rojki) faziletli ve adil biridir.”

Bir Seyyah'ın notlarından (1780-1837)

 

 

XINZOR (Kayalıdere) Antique City

GIMGIM
(Varto) / Muş / Part of Northern Kurdistan - Occupied by Turkey

The ancient town of Kayalıdere, which is 20 km away from the Gimgim (Varto) district of Muş and 40 km from the city center, is known with the Urartu Rock Grave and is the Urartian settlement unit.

The city, which was estimated to have been built during the Sarduri period, was used as a military settlement at the time.

The most stable buildings in Muş are found here.

Some of the objects found in the Kayalıdere Antique City, which attracts many local and foreign tourists, are tooks by the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara.

Excavations, especially the bronze lion statue, lion-shaped arches and arrowheads are the most striking findings.
The ancient city of Kayalıdere Village is a paradise for history enthusiasts. 

__________________

Muş'un Varto ilçesine 20 km, kent merkezine ise 40 km uzaklıkta yer alan Kayalıdere Antik Kenti, daha çok Urartu Kaya Mezarı adı ile bilinir ve Urartu yerleşim birimidir. II. Sarduri döneminde yapıldığı tahmin edilen kent, o dönemde askeri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Muş'taki en sağlam kalmış yapılara burada rastlanmaktadır. Bugün yerli ve yabancı pek çok turist çeken Kayalıdere Antik Kenti'inde yapılan kazılar sonucu bulunan bazı objeler, Anatolya Medeniyetleri Müzesi'nde götürülmüştür. Kazılarda özellikle tunç aslan heykeli, aslan tasvirli kemerler ve ok başları en dikkat çeken buluntulardır. Kayalıdere Köyü'de yer alan antik kent, tarih meraklıları için cennet niteliğindedir.

 

MUŞ İLİNE BAĞLI İLÇELER:

     Beranik: Korkut
     Dêrxas: Hasköy
     Gimgim: Varto
     Melazgîr: Malazgirt
     Xorxor: Bulanık

 

 

 

 

 

35 million-year-old sea creature fossils found in Mush in Northern Kurdistan

 Wargeha Mûşê 35 mılyon sal berê behr bû. Li Mûşê fosîlên behrê yên ajelên ku temenê wan 35 milyon sal e, hat dîtin.

A team of field researchers discovered fossils of sea creatures that are estimated to be 35 million years old in eastern Mush province on Saturday.

Geomorphologist and lecturers from the Universit at Muş, told journalists that they would send the invertebrate marine fossils to paleontologists to determine their age, species and genus.

 

 

 

 

 

 

 

KURDISH CITIES

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum