Historiska Kurdistan:
Civilisationens Grogrund

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

HISTORICAL COUNTRY OF KURDISTAN,
WHICH REWRITE THE HISTORY OF HUMANITY, SOCIETY AND GOD

 

"Humanity spread to all of Europe and South Asia from the Zagros mountains," scientists say.

'Holy Ancestors'...
'Sacred Geography'...
'Holy Migrations'...
Sacred Periods' and,
'Holy Religions'... began to emerge.
All of this, the history of the Sacred Geography, (THE LAND OF GOD), started in Kurdistan for the first time.

The first holly land, sacred geography on earth was not Jerusalem or Bekka (Mecca) or the river Ganges but Kurdistan. The Garden of Eden, which was also in Kurdistan, it is said (Der Spigel 3/2003)

The proof: Göbekli tepe is enough, you don't need to mention Gire Filla.

 

____________________

 

THE ROOT OF ANCIENT GREEK: KURDISH

 

--- German researcher-historian Ferdinand Henerbichler: "Scientific interdisciplinary study concludes that the Kurds still living in Eastern Anatolia since the earliest Neolithic times are essentially descendants of ABORIGINS".

--- Aside from the tweet about the racist-denialist Kemalist Turkish professor Celal Şengör that "Kurdish language is the mother of Indo-European languages" (because it is not true that this racist man said such a thing), BUT As the German historian Ferdinand Hennerbichler said; "Since the earliest traceable BEGINNING in the neolithic period", ALL history has lived in Kurdistan and still lives in Kurdistan.

AS Archaeological and latest linguistic researches show us, for example scientific studies such as the study of New Zealand's Auckland University's "Origin of Indo-European Languages", the result of which was published in Nature magazine in 2003; The historical country of Kurdistan is a very accurate determination: AS IT IS THE HOMELAND OF ALL INDO-EUROPEAN LANGUAGES, we also add to this phrase: THE KURDISH LANGUAGE MAY ALSO BE THE ORIGIN OF ALL INDO-EUROPEAN LANGUAGES! In fact, the origin of the language they call the Proto-Indian European language is unquestionably KURDISH.

If there was a Kurdish researcher like Ali Karduxos, who knew ancient-Greek and Old-Kurdish, in the working group called "Origin of Indo-European languages" started in 1980 at the University of Auckland, New Zealand, this "Indo-European The working group 'the origin of their language' had now long disclosed this fact. As a matter of fact, the absence of a Kurdish etymologist who knows Ancient Greek and Old-Kurdish in this study group has left the question of "the origin of Indo-European languages" unanswered until now. The working group in question concluded that the origin of Indo-European languages was spoken for the FIRST TIME by the first settled villagers who found and practiced the art of agriculture (Agrar Revolution) between the Tigris and Euphrates rivers in the eastern Anatolian lands of Cappadocia. Of course, this result is very incomplete and unfinished due to the reasons mentioned above, that is, it cannot answer the question from which language the Indo-European languages are derived. Greek is shown as the origin of the Indo-European languages, but comparing ancient-Greek and ancient-Kurdish reveals the fact that the origin of Old-Greek is Kurdish. How? In order to answer the question of which language is the root of the Indo-European languages, when the Greek and Kurdish are compared, the first language that emerges in the resemblance of Kurdish and Greek is taken as the main one. Is Greek the first language or Kurdish? Of course, it is Kurdish because the Kurds are a tribe that found and practiced the art of agriculture between 11 thousand and 12 thousand years ago, before all tribes. Most Kurds are agriculturalists even today. The Kurds are also the first settled tribe because they found and practiced the art of agriculture. This fact is also hidden in the etymology of the Kurdish language. “A language does not come from the air and cannot arise out of nothing. If the linguistic theory (*) that the formation of a language developed in line with the needs of the social, political and economic activities of the peoples speaking it in the Neolithic period is correct, then the formation of a language is the first time in history to use the newer art of planting, animal domestication and animal domestication to produce food. they had just started to develop the language, which is a means of communication and agreement, in order to achieve all these activities, by engaging in a new social, political and economic activity by applying the art of animal breeding. The first language, on the other hand, needed a communication and agreement tool formed in line with the social, political and economic activities of the people in the society of the hunter tribes, which had a more primitive lifestyle than the settled life, just as in the settled life society. In line with this need, language became for the first time an intellectual communication and agreement system found and used by hunter groups and societies, hunter tribes. This is how proto-languages (first languages) were formed. After finding and applying the art of agriculture, they DEVELOPED this language by using it in other areas and more. This language, which they had just begun to speak, branched, spun and diversified. This is how the Indo-European languages are the languages that CREATED FOR THE FIRST TIME. The reason why it is the first language is that the art of agriculture was first found and spoken by the applied community (the ancestors of the Kurds), and this was the first time an ABORGIN tribe, the Kurds, the ancestors of the Kurds who came to Kurdistan from nowhere else and did not go anywhere. The Greeks migrated from Asia Minor (towards the last stages of the Neolithic period) after the Agrar Revolution.

 

 

 

 

ESKİ YUNANCA'NIN KÖKÜ: KÜRDÇE--- Alman araştırmacı-tarihçi Ferdinand Henerbichler: ''Bilimsel disiplinler arası çalışma, en eski Neolitik dönemlerden beri bugün hala Doğu Anatolya'da yaşamakta olan kürdlerin esasen kürd ABORİJİNLERİN torunları olduğu sonucuna varmaktadır''.

--- Irkçı-inkarcı Kemalist türk profesör Celal Şengör'le ilgili ''kürd dili'nin hint-Avrupai dillerinin anası olduğu'' konusunda yapılan şaka Twitter paylaşımı bir yana (çünkü bu ırkçı adamın böyle bir şey söylemiş olduğu doğru değildir), AMA bir yerin asıl yerlisi, yani en eski halkından olan, ataları çok eski çağlardan beri hep belirli bir yerde yaşamış olan, ingilizce tabiriyle ABORİJİN dediğimiz bir halk olan kürdler, alman tarihçi Ferdinand Hennerbichler'in dedği gibi; ''neolitik devrindeki en eski izlenebilir BAŞLANGIÇ'tan beri", yani ilk insan sayılan Homo-Sapienslerin Afrika Boynuzu ve Afrika’dan çıktıktan sonra ilk uğradıkları alan olan tarihi Kürdistan’da mütemadiyen yaşamıştır ve hala Kürdistan'da yaşamaktadır.
Arkeolojik ve en son dilbilimsel araştırmaların, örneğin 2003 yılında sonucu Nature dergisinde yayınlanan Yeni Zellanda'nın Auckland Üniversitesin'in ''Hint-Avrupa Dillerinin Kökeni'' adlı çalışması gibi bilimsel çalışmaların bize GÖSTERDİĞİ GİBİ; tarihi Kürdistan ülkesi çok doğru bir tespit olarak söylendiği gibi: BÜTÜN HİNT-AVRUPAİ DİLLERİNİN ANAVATANI OLDUĞUDUR Biz de bu ibareye şöyle bir eklemede bulunarak diyoruz ki: KÜRD DİLİ PEKALA BÜTÜN HİNT-AVRUPA DİLLERİNİN KÖKENİ olabilir! Zaten Proto-Hİnt AVRUPA dili dedikleri dilin kökeninde hiç tartışmasız olarak KÜRDÇE bulunmaktadır.

Eğer 1980 yılında Yeni Zellanda'nın Auckland Üniversitesinde başlatılan ''Hint-Avrupa dillerinin kökeni'' adlı çalışma grubunda eski-yunancayı ve eski-kürdçe'yi bilen Ali Karduxos gibi bir kürd araştırmacısı olsaydı, Auckland Üniversitesi'nin bu ''Hint-Avrupa dillerinin kökeni'' adlı çalışma grubu şimdi çoktan beri bu gerçeği ifşa etmişti. Nitekim eski yunanca ve eski-kürdçe bilen bir kürd etimolojistin bu çalışma grubunda bulunmaması, bu çalışma grubunun yaptığı ''Hint-Avrupa dillerinin kökeni'' sorusunu da zaten bunun için şimdiye kadar cevapsız bırakmıştır. Sözkonusu çalışma grubu Hint-Avrupa dillerinin kökeni'nin ''Kapadokya'nın doğusundaki Anatolya topraklarında bulunan Dicle ve Firat nehirleri arasında tarım sanatını bulan ve uygulayan yerleşik hayata geçmiş ilk köylüler tarafından İLK DEFA konuşulduğu' sonucuna varmıştır. Tabii ki bu sonuç yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Hint-Avrupa dillerinin hangi dilden türediği sorusunu cevaplandıramadığı için çok eksik ve yarım kalmıştır. Hint-Avrupa dillerinin kökeni olarak yunanca gösterilmektedir, ama eski-yunanca ve eski-kürdçe karşılaştırıldığında, eski-yunanca'nın kökeninin kürdçe olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Nasıl? Şöyleki Hint-Avrupa dillerinin kökeninin hangi dil olduğu sorusunu cevaplamak için yunanca ve kürdçe karşılaştırması yapıldığında, kürdçe'nin ve yunanca'nın birbirine benzemesi durumunda, ki zaten birbirine çok benziyor, o zaman ilk ortaya çıkan dil asıl alınır. Yunanca mı ilk dildir yoksa kürdçe mi? Elbette ki kürdçe çünkü kürdler bütün kavimlerden çok önce MÖ 11 bin ila 12 bin yıl arasında tarım sanatını bulan ve uygulayan bir kavimdir. Kürdlerin çoğu bugün bile tarımcıdır. Kürdler tarım sanatını bulup uyguladıkları için ilk yerleşik kavimdir de. Bu gerçek kürd dilinin etimolojisinde de saklıdır. ''Bir dil havadan gelmez ve hiç yoktan türemez. Bir dilin oluşması neolitik dönemde onu konuşan insan gruplarının, kavimlerin sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş olduğu şeklindeki dilbilimsel teori'' (*) doğruysa o zaman bir dilin oluşması tarihte ilk defa yiyecek üretmek için ekin ekme sanatını, hayvan evcilleştirme ve hayvan besleme sanatını uygulayarak, bir sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyet içine girerek, bütün bu faaliyetleri başarmak için de bir iletişim ve anlaşma vasıtası olan dili de daha yeni geliştirmeye başlamışlardı. Bir dilin ilk oluşu ise, yerleşik hayattan daha primitif bir yaşam tarzı olan avcı kavimlerin toplumunda, tıpkı yerleşik hayat toplumunda olduğu gibi, insanların sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyetleri ihtiyacı doğrultusunda oluşmuş bir iletişim ve anlaşma aracına ihtiyaç duymasından oluşmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda dil, lk defa avcı grup ve toplulukların, avcı kavimlerin bulduğu ve kullandığı bir entellektüel iletişim ve anlaşma sistemi olmuştur. İşte proto-diller (ilk diller) de böylece oluşmuş oldu. Tarım sanatını bulup uygulamalarından sonra da, avcıyken buldukları dili, daha başka alanlarda ve daha fazla kullanarak GELİŞTİRDİLER. Konuşmaya yeni başladıkları bu dil dallandı, budaklandı ve çeşitlendi. İşte Hint-Avrupa dilleri de bu şekilde İLK DEFA OLUŞAN dilledir. İlk dil olmasının sebebi de tarım sanatının İLK DEFA bulup uygulayan topluluk (kürdlerin ataları) tarafından konuşulmasındandır ve bu da ilk defa ABORJİN bir kavim olan kürdler, tarafından gerçekleştirilmiştir. Kürdlerin Kürdistan'a başka hiçbbir yerden gelmemiş olan ve hiçbir yere gitmemiş olan ataları tarafından gerçekleştirilmiştir. Yunanlılar neolitik dönemin son everelerine doğru, tarım devrimi (Agrar Revolution) olduktan sonra Küçük Asya'dan (sonradan yunanlıar tarafından adı Anatolya oluyor) çıkıp günümüzün Yunanistan yarım adasına yerleşmişlerdir.
_______
*): Kürd araştırmacı Ali Karduxos: ''Bir dilin oluşması neolitik dönemde onu konuşan insan gruplarının, kavimlerin sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiş olduğu şeklindeki dilbilimsel teorisi'' (Taban kelimesinin etimoljisi ile ilgli Karduxos'un yayınladığı 43. YouTube videosuna bakın).
__________
ÖNEMLİ NOT: Aşağıda görülen harita'da yunanlıların tarihi Kürdistan coğrafyasından kopuk bir şekilde Küçük Asya'dan bugünkü Yunan yarımadasına geçtikleri çizilmiştir. Bu avrupai ırkçı bir düşüncenin ürünüdür. Auckland Üniversite'si Hint-Avrupa dillerinin kökeni çalışma grubunun da belirtiği gibi 'Kapadokya'nın doğusunda Dicle ve Fırat nehirleri arasında ilk defa bu dil konuşuldu''. Küçük Asya'nın batısında o zamanlar insan bile yoktu. Yani yunanlılar oraya gökten düşmedi. Elbette ki yunanlılar tarım devriminin ilk defa vuku bulduğu tarihi Kürdistan coğrafyasından Yunan yarımadasına sonradan göçtüler.

 

THERE ARE NO WHITE ARABS

Arabs are a black people and Arab means black. For example, in Kurdish, a proto-language, Arab means black color and they originally come from the horn of Africa when you consider that Arabs have the same anatomical similarities with people from the horn of Africa. The Kurdish language and culture is a source that fully enlightens us on this subject, because Kurds and Kurdish are the first people to live a civilized life, before ALL Middle Eastern tribes and peoples. To prove this hypothesis, it is enough to give just one etymological example:. People first practiced the art of planting crops in the historical geography of Kurdistan called the Fertile Golden Crescent. You can look at the scientific study published on this subject by the reputable Science magazine dated 1997.11.14. A dozen old and new historians and scientists, especially the German and Russian historians, have a common opinion that the Kurds are older than all the poples in the Middle East. For example, researcher and historian Ferdinand Hennerbichler says, "Kurds in Kurdistan date from the oldest traceable BEGINNING of the Neolothic Age in Kurdistan'' It is very likely that the Kurds, an overwhelming majority of whom are still engaged in agriculture even today, planted wheat for the first time. We can easily see this from the etymological structure of the Kurdish language. In Kurdish, the process of the seed growing after it is placed in the ground is described as 'birth'. The words 'gen' and 'genesis' are from this root. Wheat is called 'genim' in Kurdish. 'genima' in Greek. The reason for this similarity shows that ancient Greek took this word from the Kurds, the tribe that planted wheat for the first time. The following logical conclusion follows from this: The basis of European culture is Greek culture, and the basis of Greek culture is based on ancient Kurdish culture. Going back to our main topic, the word Arab means black because this is seen in Kurdish, which is much older than Arabic. Since Arabs are a black people, there cannot be white Arabs. The existence of Arabic-speaking whites in places such as Syria, Lebanon and Iraq is evidence of the fact that they were Arabized through Islamic conquest and occupation.

We know the Palestinians are NOT Arabs. Arabs are the people who were living in the Penisula and not in Yudea, Kanaan or Mesopotamia. Since many people became brainwashed by Islam and they starter to claim that they belong to "the chosen God’s people Arabs". There are even plenty of people, families and individuals who claim to be "descended from the Prophet Muhammad". There are many Kurdish tribes, families and individuals who also say so.

 

 

Kurdistan - Homeland of the Wheat

 

 

 

 

 

 

 

 

"Araştırmacılara göre Ötzi, Avrupalı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, Anatolya'dan göç eden ilk çiftçilerle alışılmadık derecede yüksek bir genetik yüzdeye sahip." deniyor.
Ötzi'nin bilimsel anatomik tetkiki, bütün Avrupa medeniyeti'nin kaynağı olan yunanlıların atalarının da tıpkı Ötzi gibi tarihi Kürdistan coğrafyası'ndan gelip bugünkü Yunanistan'a yerleştikleri yönünde somut ve bilimsel bir kanıttır.

Eski yunanca incelendiğinde, eski kürdçe'ye tıpatıp benziyor. Dilbilimcilerin ileri sürdüğü ''Anatolya teorisi, Hint-Avrupa dillerinin tarım sanatının Anatolia'dan yaklaşık 8.000-9.500 yıl önce yayılmasıyla birlikte genişlediğini'' iddia ettiklerine göre, ve ayrıca yine dilbilimcilerin ve tarihçilerin araştırmalarına göre TARİM SANATINI İLK UYGULAYANLARIN Hint-Avrupa dilini geliştirdiklerine göre, o zaman Hint-Avrupa dilinin kökeni hiç şüphesiz: KÜRDÇE'dir.
Çünkü ilk tarım yapan kavim küdlerdir ve bu hem arkeolojij ve hemde tarih bilimi tarafından ispat edilmiş somut bir gerçektir.
Ötzi'nin 5300 yıllık bedeni, 1991 yılında italyan Alplerindeki bir buzulda keşfedildi

 

 

 

 

 

Vekolîna DNA'yê şûnewarê niştimanê gelên Hind-Ewrûpî aşkere kir
Mirovayetî cara yekê ji Zagrosê belavî Ewrûpa û Asya Başûr bûne

 

 

 

 

 

 

 

Ev Ötzi yê me!
(Bu bizim Ötzi)

 

 

 

 

 

 

Avrupalı araştırmacılar: Buzadam Ötzi, Anadolu'dan geldi; koyu tenli ve keldi

Yayınlandı 16/08/2023

Mevcut bilgilere göre boyu 1.60 metrenin biraz altında olan Ötzi, yaklaşık 50 kg ağırlığındaydı ve bir okla öldürülmüştü.

Almanya'da Max Planck Antropoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Avrupa'nın en ünlü mumyası buzadam Ötzi'nin ataları Anadolu'dan geldi. 

İtalya'daki Eurac Mumya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen yeni çalışmada, ünlü mumyanın genom analizleri yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre beş bin yaşından büyük olan Ötzi sanılanın aksine daha koyu bir tene sahipti. Ötzi'nin ayrıca 'kel olduğu' sonucuna varıldı.

Eurac Enstitüsü'nden raporun eş yazarı Albert Zink, analizleri yapılan genlerinin kelliğe yatkınlık gösterdiğini ve bunun da "yaşı 45 civarında olan mumyada neredeyse hiç saç bulunmadığı" sonucunu ortaya çıkardığını belirtiyor.

Bilim insanlarının yeni araştırmalarına göre on yıllar önce İtalyan Alplerinde bulunan buzadam Ötzi, günümüz Anadolu topraklarından geliyorduSouth Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter

Araştırmacılar, 2012'de çözülen genom şifresini gelişmiş dizileme yöntemleriyle daha da ileri boyuta taşımıştı. Araştırmacılara göre Ötzi, Avrupalı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, Anadolu'dan göç eden ilk çiftçilerle alışılmadık derecede yüksek bir genetik yüzdeye sahip.

Çalışmada mumyanın derisinin, sanılanın aksine, buzda kaldığı için koyulaşmadığını da gören araştırmacılar, bunun "Ötzi'nin orijinal ten rengi" olmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

"Anadolu'dan geldi"

Max Planck'ta araştırmacı olan ve çalışmanın eş yazarı Johannes Krause, "Ötzi'nin yeni genomunda Doğu Avrupalı bozkır çobanlarından hiçbir iz bulamamak bizi çok şaşırttı ve avcı-toplayıcı genlerin oranı da çok düşük" diyor.

Krause, "Genetik olarak, atalarının doğrudan Anadolu'dan geldiği görülüyor" diye ekliyor.

Ötzi 1991 yılında İtalyan Alplerindeki bir buzulda keşfedildi. 

O zamandan beri bilim insanları, en modern teknikleri kullanarak, keşfi büyük yankı yaratan Ötzi'nin hayat izini sürmeye devam ediyor.

Mevcut bilgilere göre boyu 1.60 metrenin biraz altında olan Ötzi, yaklaşık 50 kg ağırlığındaydı ve bir okla öldürülmüştü. 

Çalışmalara göre Ötzi'nin ölmeden önceki son yemeği büyük olasılıkla kurutulmuş dağ keçisi etiydi.

Mumya, Bolzano'daki Alto Adige Arkeoloji Müzesi'nde soğuk bir odada muhafaza ediliyor.

(EuroNews
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRİKA İLK MAHREÇ
KÜRDİSTAN İKİNCİ MAHREÇ

 

KÜRDLERİN ORTADOĞU'DAKİ 40 BİN YILLIK DERİN TARİHİ AYDINLANDI !!

--- Tarihi Kürdistan, sonradan kavimleri oluşturacak olan Afrika'dan çıkmış ilk avcı topluluklarının bütün dünyaya yayıldığı tarihin tanıdığı ilk büyük göçün ilk toplanma merkezi, ilk durağı (Posited Homeland) idi.

Afrika'dan çıkıştan sonra Avrasya'ya gelenler ilk önce Kürdistan'a ve sonra Kafkasya, Anadolu, Levant, Doğu ve Uzak Doğu'ya yayıldı ve bu İLK BÜYÜK GÖÇ 39 bin yıl önce gerçekleşti. Tarihi Kürdistan'dan avci topluluklar Kuzey'e, Batı'ya ve Doğu'ya göç ederek buradan bütün dünyaya yayıldılar.. Bu ilk avcıların kökeni ve yayılmasıyla ilgili olarak bilimsel genetik ve arkeolojik veriler de elimizde mevcuttur. Mısır, Hindistan ve Öin de dahil olmak üzere Avrupa, Asya ve Kuzey Asya'ya bu ilk insan topluluklarının İLK GÖÇ'ü gerçekleşmiş oldu. Afrika'nın içlerinde Afrika’nın Kuzey'ine doğru hareket eden ilk avcı topluluklar kurak Afrika çölleri yüzünden Kuzey Afrika'ya değil, Kuzey Doğu'ya yani Ortadoğu'ya doğru bir güzergah izlemek zorunda kaldılar.

KAVİMLER ÖNCESİ bu ilk avcı toplulukları Kürdistan'da bütün dünyaya yayıldılar AMA Afrika'dan çıkıp Ortadoğu'ya (Kürdistan'a) gelen bu ilk avcıların arasından sonradan proto-kürd kavmini oluşturacak olan bir kesim avcılar buradan HİÇBİR yere gitmediler ve tarihi Kürdistan'ın yaşama son derece elverişli olan rahat ve hoş ikliminde kalmayı ve buraya yerleşmeyi yeğlediler. Bunun içindir ki değişik kavimler üzerinde yapılan DNA testleri gösteriyor ki kürd halkı ‘TARİHİN BAŞLANGICINDAN’ BERİ hep Ortadoğu'nun sakinidir, Hatta Ortadoğu'nun ilk sakinidir. Bu teoriye göre kürdlerin Ortadoğu'daki tarihi çok bariz bir şekilde aydınlanarak 39 bin yıla tekabül etmektedir.

Nitekim tarihçi araştırmacı Ferdinand Hennerbichler'in dediği gibi: “kürdlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta Yakın Doğu ve Avrasya’nın kuzeybatısında Cilalı Taş Devri, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının en eski yerli halkı olduğu açıkça görülmektedir.”

Bu son yıllarda Kürdistan'da yapılan arkeolojik kazılarda tarihi 13 bin yıl kadar olduğu anlaşılan Göbekli , Girê Filla gibi pre-historik yerleşim kültürlerin mevcudiyeti de bu teoriyi desteklemektedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kurderna är barnbarnen till de första herdarna som har varit i Kurdistans berg sedan stenåldern."

Genforskare David Comas


Europeisk urbonde från Kurdistan?

Så här kan Europas första bönder ha sett ut. En konstnärlig tolkning, baserad på arkeologiskt tolkning

För ungefär sex tusen år sedan vandrade de första bönderna in till nuvarande Sverige. Jägarna som redan bodde här trängdes tillbaka.
Dagens svenskar härstammar från bönderna snarare än från jägarna.

 

 

 

 

New DNA analysis shed light to Indo-European homeland

 

Yukarıda görülen harita'da yunanlıların tarihi Kürdistan coğrafyasından kopuk bir şeki'de Küçük Asya'dan bugünkü Yunan yarımadasına geçtikleri çizilmiştir. Bu avrupai ırkçı bir düşüncenin ürünüdür. Auckland Üniversite'si Hint-Avrupa dillerinin kökeni çalışma grubunun da belirtiği gibi 'Kapadokya'nın doğusunda Dicle ve Fırat nehirleri arasında ilk defa bu dil konuşuldu''. Küçük Asya'nın batısında o zamanlar insan bile yoktu. Yani yunanlılar oraya gökten düşmedi. Elbette ki yunanlılar tarım devriminin ilk defa vuku bulduğu tarihi Kürdistan coğrafyasından Yunan yarımadasına sonradan göçtüler.

 

 
Dna-analyser visar att Europas första bönder kom från historiska Kurdistan (den Kurdistan delen som är ockuperat av Turkiet) Grönt visar närmast släktskap, orange mest avlägset släktskap.

 

I över hundra år har arkeologer grälat om hur jordbruket introducerades i Europa. Frågan har gällt om de befintliga jägarna omskolade sig till bönder eller om själva människorna byttes ut.

Nu börjar svaren komma, tack vare ny dna-teknik. Ungefär så här bör det ha gått till:

För drygt femtio tusen år sedan började människor som vi kan kal-la Ursulas folk att röra sig från Mellanöstern mot de isfria områdena runt Medelhavet.

Några av de, särskilt de som härstammade från Ursulas systerdotter Ulrika, fortsatte sedan norrut i takt med att inlandsisen smälte.

För ungefär tio tusen år sedan hade de första hunnit fram till nuvarande Sverige. Där förde Ursulas och Ulrikas ättlingar ett rörligt liv längs kusterna. De jagade och samlade nötter, bär och andra växter.

Plötsligt en dag för ungefär sex tusen år sedan dök det upp människor med helt andra levnadsvanor. Vi kan kalla dem för Helenas folk. De tillverkade lerkrukor som var trattformade upptill, byggde gravar av stora stenar till sina döda och stannade längre på varje plats.

Den största skillnaden var att Helenas folk kunde konsten att tämja djur och växter. De höll sig med getter och kor som de mjölkade och de sådde korn, vete och andra grödor.

I över tusen år bodde Ursulas/Ulrikas folk och Helenas folk pa­rallellt i nuvarande Sverige och övriga Nordeuropa. Men Helenas folk klarade sig bättre. Jordbruket gav en fördel: de hade mer och jämnare tillgång på mat.

Sakta men obevekligt trängdes Ursulas/Ulrikas folk tillbaka. Deras sista utpost var nuvarande Lettland och Litauen. Där är deras speciella kombination av dna vanligast i dag.

–?Den rimligaste tolkningen är att de här grupperna fanns i hela Nordeuropa tidigare, men att de ersattes i högre grad i Skandinavien än i Baltikum, säger Anders Götherström.

Han är docent i evolutionsgenetik vid Uppsala universitet och har i många år arbetat med dna från arkeologiska utgrävningar.

För ett år sedan publicerade Anders Götherström och hans medarbetare en dna-analys av nitton stenåldersjägare från Gotland och tre stenåldersbönder från Gökhem i Västergötland.

Resultaten visade tydligt att den tidens jägare inte är särskilt nära släkt med merparten av dagens svenskar. Inte heller med dagens samer.

–?När vi startade undersökning­en trodde vi att vi skulle hitta ­större likheter mellan den här jä-­gar­gruppen och moderna samer. Men det gjorde vi inte alls. Tvärtom, säger Anders Götherström.

För någon vecka sedan publicerade en internationell forskargrupp nya uppgifter om Helenas folk – Europas första bönder. Uppgifterna baseras framför allt på dna från stenåldersgravar i Tyskland. Wolfgang Haak och hans medarbetare har också samkört sina analyser med stora databaser över nu levande européers dna.

Resultaten visar att Europas första bönder hade sitt ursprung i nuvarande Turkiet, i den del som kallas för Anatolien. Där har människor brukat jorden och hållit husdjur i åtminstone tio tusen år. En av dem var kvinnan som vi kallar Helena.

För ungefär 8.000 år sedan hade några av hennes ättlingar hunnit förflytta sig till nuvarande Ungern.

Därifrån spred de på några få hundra år ända till Paris i väster och Ukraina i öster, och så småningom även norrut.

Namnen ”Ursula”, ”Ulrika” och ”Helena” kommer från den brittiske genetikern Bryan Sykes. De är ett förenklat och populariserat sätt att förklara hur genetikerna nystar upp människans förhistoria. Ursula är det populära namnet på det som genetikerna kallar haplogrupp U5, Ulrika står för U4 och Helena för haplogruppen H.

Det är ingen tillfällighet att alla tre namnen är kvinnonamn. Hittills har genetikerna som arbetar med arkeologiskt material varit hänvisade till dna från så kallade mitokondrier.

Sådant dna är lättare att undersöka, men resultatet blir lite begränsat eftersom mitokondrier bara ärvs på mödernet. Det avslöjar var din mormormorsmormors mor och hennes anmödrar kom ifrån, men ingenting annat.

Anders Götherström och hans medarbetare har nytt och ännu opublicerat material som baseras på mitokondrie-dna från betydligt fler boplatser än Gotland och Gökhem.

Denna större undersökning bekräftar bilden att den ursprungliga jägarbefolkningen i Sverige byttes ut när bönderna kom, och att moderna svenskar i högre grad härstammar från bönder som en gång vandrade in från trakter som i dag ligger i Turkiet. Forskargruppen har också börjat ta fram den fullständiga dna-sekvensen från några av människorna i stenåldersgravarna.

Det är tekniskt en mycket större utmaning än mitokondrier. Det kräver nya och mycket dyra dna-maskiner. Men resultaten blir desto säkrare och mer övertygande.

Anders Götherström avslöjar inte vad de nya och fullständiga dna-sekvenserna berättar.

När de kommer kan vi hoppas på en mer förfinad bild av vår regions tidigaste historia. Men redan nu står det klart att omkring hälften av dagens svenskar härstammar från Bonde-Helena från Anatolien, men ytterst få från jägarkvinnan Ulrika.

 

 Genom tekniskt avancerade dna-analyser av flera tusen år gamla benfynd - som den här kvinnan från ett jägarsamhälle i Ajvide på Gotland 2700 fKr - har forskare kommit fram till att dagens svenskar i högre grad härstammar från invandrade bönder än från jägarna

 

 

Karin Bojs

karin.bojs@ dn.se

Illustration: Karol Schauer / Foto: Göran Burenhult
DN 21-11-2010


 

 

De första svenskarna

För omkring 11 000 år sedan drar några människor upp en skinnkanot på stranden.

När de slår läger för kvällen väntar en chock: Plötsligt stöter de ihop med vilt främmande jägare som inte alls liknar dem. Medan de själva är mörkhyade och blåögda, har nykomlingarna ljus hud och bruna ögon.

Så skulle det ha kunnat gå till när Skandinavien fick Europas mest blandade befolkning på stenåldern.

 

 

 

 

 

 

 

Serien ”De första svenskarna” börjar sändas onsdag 20/2 kl 21.00 i SVT 1 och i SVT Play.

Det är modern dna-teknik som har gett forskarna en ny bild av hur Sverige koloniserades efter den senaste istiden.

Genetikprofessorn Mattias Jakobsson vid Uppsala universitet arbetar i det så kallade Atlas-projektet som syftar till att kartlägga de tidiga människornas arvsmassa.

Han tror att en första grupp pionjärer kom in från söder och bosatte sig i nuvarande Skåne och Bohuslän redan för omkring 11 000 år sedan, i takt med att den senaste inlandsisen drog sig tillbaka.

Jägarna följde de renhjordar som betade på tundran, som den smältande isen lämnade efter sig. Till en början handlade det om expeditioner sommartid, men i takt med att klimatet blev varmare började några familjer dröja sig kvar året om.

I Sverige finns inga skelett bevarade av de första invandrarna, men nere i Europa har man hittat en handfull individer som har analyserats. Och alla ser likadana ut, att döma av deras dna.

Det troliga är att de första jägarna färdades i små skinnkanoter längs kusten. De upptäckte snart att havet i norr erbjöd ett överflöd av mat.

Pionjärerna lärde sig snabbt att utnyttja havets resurser. Säl, delfiner och fisk blev snart deras främsta jaktbyte, och så snart isen lämnat Oslofjorden började de dra sig norrut längs norska kusten.

Samtidigt vandrade en annan stenåldersbefolkning in norr om istäcket, via Nordnorge.

Arkeologerna har länge misstänkt att det rörde sig om ett helt nytt folk, eftersom det dyker upp nya och bättre redskap och vapen vid den här tiden. Föremål som inte alls liknar dem som de tidigaste pionjärerna använde.

Nu bekräftar dna-analyserna att det verkligen var nya människor som spred tekniken.

"Det fanns hela spektret"

Nykomlingarna hade levt som älgjägare i nuvarande Ryssland, och deras arvsmassa, tyder på att de såg annorlunda ut än den första vågen av pionjärer.

– De hade blekare hud, det fanns individer som hade blå ögon och individer som hade mörka ögon, och samma sak med hårfärg, det fanns hela spektret, säger Mattias Jakobsson.

 

 

 

 

Den andra vågen människor hade utvecklat ljusare hudfärg, vilket gjorde att deras kroppar lättare kunde bilda livsviktigt D-vitamin.

Nykomlingarna hade inte bara bättre vapen i bagaget. De förde även med sig en helt ny världsåskådning och kultur till Skandinavien.

Birgitte Skar är forskare vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet. Hon tror att den första bildkonsten kom österifrån. Det var människor från nuvarande Ryssland som gjorde de första hällristningarna i Norden.

Börjar begrava de döda

De tillverkade också rituella föremål. Bland annat en sorts stenhackor som troligen inte hade någon som helst praktisk användning.

– Det är något helt nytt, vi har inte den här typen av symbolbruk bland pionjärerna. Vi ser flera element av en kultur, till exempel den omständigheten att man börjar begrava människor när de är döda i naturen. Det är ett nytt fenomen som kommer in på den här tiden, säger Birgitte Skar.

De östliga invandrarna tog med sig en helt ny kultur till Norden. Det är till exempel när de kommer in som sedvänjan att begrava sina döda tar fart.

Någonstans längs kusten möts alltså två folkgrupper som tagit olika vägar efter utvandringen ur Afrika för 80 000 år sedan.

Enligt Birgitte Skar finns det ingenting som tyder på någon fientlighet, och genetikerna tror att öst- och västjägarna väldigt snabbt smälter samman.

Under loppet av några hundra år får Norden Europas mest blandade befolkning, genetiskt sett.

Det är från den här tidpunkten som evolutionen såg till att nordborna gradvis blev allt ljusare i hyn. Mutationen för ljus hud ökade stenåldersjägarnas förmåga att bilda livsviktigt D-vitamin - och att överleva i ett mörkt nordligt klimat.

 

 

 

Resultatet av det här mötet kan man se i Bohuslän, där det äldsta någorlunda hela skelettet i vårt land – den så kallade Österödskvinnan – hittades i början av förra seklet. Benen är daterade till cirka 10 200 år före vår tid.

Fyndet är märkligt på många sätt. Inte minst för att hon verkar ha varit minst 80 år gammal när hon dog.

Osteologen Torbjörn Ahlström har undersökt skelettet, och han tror att det kanske inte var så ovanligt med hög ålder på den här tiden. Det verkar ha funnits gott om mat, och några infektionssjukdomar fanns inte. Människorna var helt enkelt för få för att smittan skulle spridas.

''Det är ju lite häpnadsväckande att man faktiskt blev så gammal då, även om inte alla blev det, så klart''. Osteologen Torbjörn Ahlström

– Om de överlevde de unga åren, så kan man mycket väl ha blivit 80 år gammal, säger han.


Osteologen Torbjörn Ahlström har daterat Österödskvinnans kvarlevor till omkring 10 200 år före vår tid.

Forskarna har än så länge inte kunnat hitta något dna från de välbevarade kvarlevorna, men däremot har de just analyserat arvsmassa i benfragment från en boplats precis i närheten. Och det visar sig att människorna som levde i Bohuslän för över 10 000 år sedan antagligen bar på en hälften/hälften-blandning av öst- och västgener.

Det ger oss ännu en pusselbit när det gäller Österödskvinnan.

– Min bästa gissning är att hon var lite mörkare än de människor som lever i Skandinavien idag, men kanske inte så mörk som de västliga jägarsamlarna, säger Mattias Jakobsson.

Österödskvinnan var ungefär 80 år gamla när hon dog.

Och landet skulle fortsätta att befolkas genom att nya människor sökte sig till Norden. Nästa stora migrationsvåg nådde Sverige för omkring 6 000 år sedan.

Det var vid den tidpunkten som folk började bruka jorden här uppe, och forskare har fram tills helt nyligen antagit att det var de gamla jägarna som hade lärt sig ett nytt sätt att livnära sig.

Men även här har dna-tekniken ställt gamla sanningar på huvudet. Numera vet forskarna att det var nya människor som flyttade in med grödor och tamdjur.

– De hade sina rötter i de centrala delarna av Turkiet och kanske Mellanöstern, områden utanför Europa. De är många i jämförelse med jägarna och de tar sig längre och längre norrut, säger Mattias Jakobsson.

För cirka 6 000 år sedan vällde en tredje migrationsvåg in över Sverige - med kunskap om jordbruk.
De första bönderna som kom in i Sverige för 6 000 år sedan hade sina rötter i Mellanöstern.

Böndernas samhällen var ojämlika och ganska brutala. Våldet hade varit ständigt närvarande även under jägarstenåldern, men nu tog det sig nya former. De första hövdingarna befäste sin makt genom att ta andra människors liv.

Ett exempel är den så kallade Hallonflickan, vars skelett upptäcktes i en torvmosse i Västergötland på 1940-talet.

Arkeologen Malou Blank har tagit prover som visar att skelettet är 6 000 år gammalt, det vill säga från den allra tidigaste bondestenåldern.

Arkeologen Malou Blank visar den så kallade Hallonflickans skelett.

Eftersom fötterna låg så tätt på låren tror man att hon kanske har varit bunden.

Arkeologen Malou Blank

Hallonflickan var 18-19 år gammal när hon dog, och hon har fått sitt namn efter det som verkar ha varit hennes sista måltid; i magtrakten på skelettet kan man fortfarande se resterna av små hallonfrön.

Förmodligen har hon blivit offrad av någon som vill visa sin makt, och samtidigt få gudarnas välvilja

Det finns flera fall från den här tiden då unga kvinnor dödades och hamnade i våtmarker.

Dna-tekniken avslöjar att landets allra tidigaste historia präglades av ständiga vågor av människor som kom in med annorlunda sätt att leva, andra språk och nya gudar.

Det finns fortfarande små genetiska spår av de första jägarna och bönderna i människor som lever i Sverige i dag. Men det är ytterligare en jättelik migrationsvåg som har gjort störst avtryck.

Serien ”De första svenskarna” börjar sändas onsdag 20/2 kl 21.00 i SVT 1 och i SVT Play.

De första bönderna som kom in i Sverige för 6 000 år sedan hade sina rötter i Mellanöstern.

Böndernas samhällen var ojämlika och ganska brutala. Våldet hade varit ständigt närvarande även under jägarstenåldern, men nu tog det sig nya former. De första hövdingarna befäste sin makt genom att ta andra människors liv.

Ett exempel är den så kallade Hallonflickan, vars skelett upptäcktes i en torvmosse i Västergötland på 1940-talet.

Arkeologen Malou Blank har tagit prover som visar att skelettet är 6 000 år gammalt, det vill säga från den allra tidigaste bondestenåldern.

Arkeologen Malou Blank visar den så kallade Hallonflickans skelett.

Eftersom fötterna låg så tätt på låren tror man att hon kanske har varit bunden.

Arkeologen Malou Blank

Hallonflickan var 18-19 år gammal när hon dog, och hon har fått sitt namn efter det som verkar ha varit hennes sista måltid; i magtrakten på skelettet kan man fortfarande se resterna av små hallonfrön.

Förmodligen har hon blivit offrad av någon som vill visa sin makt, och samtidigt få gudarnas välvilja.

Det finns flera fall från den här tiden då unga kvinnor dödades och hamnade i våtmarker.

Dna-tekniken avslöjar att landets allra tidigaste historia präglades av ständiga vågor av människor som kom in med annorlunda sätt att leva, andra språk och nya gudar.

Det finns fortfarande små genetiska spår av de första jägarna och bönderna i människor som lever i Sverige i dag. Men det är ytterligare en jättelik migrationsvåg som har gjort störst avtryck.

Serien ”De första svenskarna” börjar sändas onsdag 20/2 kl 21.00 i SVT 1 och i SVT Play.

 

Dagens Nyheter, 25.02.2019

Läs mer:

Upptäckten i världsberömda grottan: Har varit bebodd i 200 000 år

Benny Eriksson

Reporter

Per Hansson

Video

Tobba Johansson

Grafik

Linnéa Borgert

 

 

 

 

 

 

Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians

 

KÜRD TARİHİ AVRUPA'NIN TARİHİDİR
-- Din (islam) maskeli arap hegemonyacılığı ideolojisi İSLAM: kürdlerin MAYASINI BOZDU.
-- Ortaçağ Avrupa'sının ırkçı-dinci (hıristiyan) tarihçileri de islam'ın mayasını bozduğu kürdlerin tarihini BİLİNÇLİ OLARAK ÇARPITTI. Oysa Avrupa ortaçağ tarihçilerinin kürd tarihini çarpıtmak yerine kürd tarihini sahiplenmelerinde büyük bir yararları vardı. ÇÜNKÜ KÜRDLERİN TARİHİ AVRUPA'NIN TARİHİDİR. AMA avrupalı tarihçilerin o zaman bunu bilecek kadar duru bir tarih bilinçleri yoktu. Hatırlayalım ki bilimsel aydınlanma dönemi henüz başlamamıştı ve Avrupa tarihçileri de büyük bir bilgizilik ve cahillik karanlığı içindeydiler.

İşte bakın, yavaş yavaş ama emin adımlarla bu gerçek nasıl meydana çıkıyor. Şimdi de Güney Batı Britanya'daki pre-historik dönemlere ait olduğu sanılan Stonehenge kaya anıtların ''Tarihi Kürdistan coğrafyasından MÖ 6 ila 4 bin yıl önce gelen insanlar tarafından inşa edildiği''ni söylüyorlar. Kürdistan'daki Karahan ve Göbekli Tepe'deki anıtları dikenler oraya Britanya'ya edince orada da aynı anıtı dikmişlerdir.

DNA avslöjar det kurdiska ursprunget av arkitekten till den historiska Stonehenge-platsen i sydväst om Storbritannien


Paul Rincon - vetenskapsredaktör - BBC

Det visar en nyligen publicerad studie i tidskriften Nature Ecology and Evolution
Förfäderna till de människor som byggde den arkeologiska platsen Stonehening i sydvästra England reste västerut från Kurdistan över Medelhavet innan de nådde Storbritannien.

Forskare jämförde DNA som extraherats från moderna stenålderskänsliga kvarlevor som hittats över hela Storbritannien, med människor som levt under samma tidsperiod. Moderna stenålders invånare verkar ha rest från norra Kurdistan (Anatolien) till Iberien (Spanien och Portugal) innan de vänder norrut och når Storbritannien omkring 4000 f.Kr.

Migrationen till Storbritannien var bara en del av en massiv generell expansion av Kurdistans befolkning under det 6:e millenniet f.Kr, vilket tillskrivs att införa jordbruk i Europa Tidigare levde Europa i små grupper, en resa baserad på att jaga djur, samla vilda växter och ostron. En grupp tidiga kurdiska bönder tog Donaus väg till Centraleuropa, men en annan grupp gick västerut över Medelhavet.

DNA avslöjar att moderna stenålders britter härstammar till stor del från de grupper som tog Medelhavsvägen, antingen genom att komma till kusten eller åka ö-till-ö på båtar. Det visade sig också att vissa brittiska grupper hade lite tillgångar från de grupper som följde Donau.

Vid analyser av DNA från tidiga brittiska bönder fann forskare att de liknar moderna stenåldersmänniskor från Iberien (Spanien och Portugal). Dessa iberiska bönder härstammar från människor som rest över Medelhavet. Medeltida bönder från Iberien, eller nära det, reste norrut via Frankrike. Och de kan ha tagit sig in i Storbritannien från väster, via Wales eller sydvästra England.

Utöver jordbruk verkar moderna stenålderskurdiska invandrare till Storbritannien ha gått in i traditionen att bygga monument med stora stenar kända som "Mughleith", och Stonehningen i Wiltshire County är bara en del av denna tradition.

Även om Storbritannien befolkades av grupper av "västliga jägare" när kurdiska bönder anlände omkring 4000 f.Kr. visar DNA att de två grupperna inte blandades mycket Brittiska jägare har nästan ersatts av moderna stenåldersbönder, med undantag för en grupp i västra Skottland, vars individer utvecklades från lokala förfäder.
"Det har aldrig funnits några deckare bevis på den inhemska brittiska västjägarens ursprung i moderna stenåldersbönder, säger Dr Tom Booth, en uråldrig DNA-specialist som arbetar på Museum of Natural ” Han tillägger: ”Det här betyder inte att de inte blandades alls, det betyder bara att gruppstorleken på de som blandade sig förmodligen var för liten för att lämna någon form av genetiskt arv. ”

Professor Mark Thomas, från University of California i Los Angeles, USA, säger att han också föredrar förklaringen baserad på "numberspelet", eftersom moderna kurdiska bönder i stenåldern kan ha varit tvungna att anpassa sina metoder till olika klimat förhållanden under krisen De inspirerade genom Europa, men av dags att de kom till Storbritannien, de var De har beväpnats med "verktyg" som gör dem väl förberedda för odling i Europas nordvästliga klimat.

När studien analyserade dessa brittiska jägares DNA, var ett av de skelett som undersöktes Cheddar Man-strukturen av gammalt brittiskt ursprung, med anor från 7100 f.Kr. Den restaurerades och restaurerades på Naturhistoriska museet förra året, DNA indikerar att han liksom de flesta europeiska jägare på den tiden hade mörkhyad och blåa ögon. Genetisk analys visar också att moderna stenålderskurdiska bönder i motsats hade ljusare hud, bruna ögon och svart eller mörkbrunt hår.

När slutet av den moderna stenåldern närmar sig, på ungefär ett år (2450) f.Kr. blev de första böndernas barnbarn nästan helt utbytta när en ny befolkning - kallad dem (Bill Belker) - flytt från det europeiska fastlandet. Storbritannien har alltså genomgått en kraftig genetisk transformation på några tusen år.

Professor Thomas säger att den senaste händelsen inträffade efter att den moderna stenåldersbefolkningen minskat, oavsett om det är i Storbritannien eller i hela Europa. Se upp för förenklade förklaringar utifrån idén om konflikt. Han sa att transformationerna så småningom kom som svar på "ekonomiska" faktorer relaterade till livsstilar mer lämpliga att utnyttja land och land, medan Dr (Booth) förklarade: "Det är svårt att veta om båda vågorna av genetiska transformationer ha ha alla vanliga element, eftersom de är två olika typer. ” Väldigt sugen på en förändring. "Det finns spekulationer om att båda är något resultatet av en befolkningsminskning, men de föreslagna orsakerna till båda är olika, så det kan bara vara en slump.”

 Obs: Översta bilden: Stonehenge arkeologiska platsen.
Längst ner till vänster till höger bilder:

1. Ombyggnad för en modern stenålderskvinna i Sussex-området. Denna kvinnas drag är kurdiska drag. Många kurdiska kvinnor ser fortfarande ut som denna kvinna som är deras föregångare.


2. Rekonstruktionen av den antika brittiska Cheddarmannen.
Informationen är hämtad från den brittiska Broadcasting Authority-BBC hemsida genom följande länk:
https://www.bbc.com

 

 

 

Prof JOHAN HULTIN

 

CIVILISATIONENS GROGRUND av Harry G. Nickles

THE FOOD THAT LOUNCHED CIVILIZATION by Harry G. Nickles

AOM

VETETS HEMLAND

YOGHURD

SEMINARIUM OM KURDISTAN CIVILISATIONENS GROGRUND

 

 

NATURE - 27 November 2003

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

 

HISTORICAL KURIDSTAN = INDOEUROPEAN HOMELAND

 


Foundation For Kurdish Library & Museum