KASITTES
KARDUNIASH
18th Century BC

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

Sumerians, an agrarian civilization: 'It was the Kassits who taught us the agreculture'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarihteki ilk askeri aristokratlar KASSİTLER

Tarihi kaynaklar bizi, Hindistan medeniyetinin modern Kürd’lerin ataları Kasidler/Kuşlar tarafından kurulduğunu ve SansKrid dilinin onların dili olduğuna götürmektedir.
Bu dile ismini veren Krid (Kürd), Kird formu ile Kürtçe’nin Zazaca lehçesinde halen muhafaza edilmektedir.


Kassitler, MÖ 18. yüzyıl başlarında Zagrosların doğu yakasındaki Hemedan-Kirmanşah yöresinde yaşamaktaydı bilinen ilk hükümdarının ismi GANDAŞ'tır..
Eski Babil Devleti döneminde önceleri atlarını satmak, asker ve işçi olarak çalışmak için Mezopotamya’nın Babil Bölgesi’ne geldiler.
Babil’e egemen olan ilk Kassit kralının, listelerde 10. sırada adı geçen II.Agum olduğu anlaşılmaktadır .Agum Hitit kralı I.Murşili tarafından Anadolu’ya taşınan tanrı Marduk’un yontusunu 24 yıl sonra geri getirtmiş ve bir Babilli gibi onun koruması ve kollaması altına girmekle övünmüştür. Ayrıca II. Agum kendisinin Kassit tanrısı Sukamuna‘nın tohumundan oluştuğunu ve bu olayın da Mezopotamya’nın büyük tanrılarının Anun, Enlil, Ea, Marduk ve Şamaş’ın isteği ile meydana geldiğini söylüyordu.
Mısır’da ele geçen el-Amarna mektupları ,15 yy. sonlarında hüküm süren Kassit kralı Karaindaş ve sonrasında Babil ile Mısır arasında diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştiğini gösteren önemli kanıtlarındandır.

Kassit kralları kutsal alanların restorasyonunun yanı sıra birçok edebi metnin toplanmasına kopya edilmesine ve bu metinlerin Ur, Uruk, Nippur, Babil ve Sippar gibi kentler de bulunan tapınak kütüphanelerinde korunmasına da ön ayak olmuşlardır. Kendi siyasal yapılarından söz etmeselerdi bütün yazıtlar, Kassit’lerin de geleneksel okul anlayışını sürdürdüğünü, Kassit kökenlilerin de okullara giderek yazıcı olduklarını gösterir.
Yeni Assur döneminde bile bazı yazıcı aileleri, Kassit kökenleriyle övünmekteydiler.
Kassit dili şimdi konuşulan Kürdçe'nin Hewraman dili ile aynıdır ...

 

 

 

Dager û sembola kurdan, ala kurdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölesi asurlular kasitlerin sembollerini kullandılar, hatta modern dönemde kasit sembbollerini kendilerine bayrak yaptılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A clay tablet dating back to the reign of the Babylonian King Kara-Yendash II.
Karindash, one of the most prominent rulers of the Kassite Dynasty, ruled at the end of the fifteenth century BC. An inscription on a tablet detailing the construction works calls him “The Mighty King, King of Babylon, King of Sumer and Akkad, King of the Kassites, King of Kardonia.”

 

Babil Kralı II. Kara-Yendash'ın saltanatına tarihlenen bir kil tablet.
Kassite hanedanının en önde gelen hükümdarlarından biri olan Karindash,
MÖ 15. yüzyılın sonunda hüküm sürdü.
Bir tabletin üzerindeki inşaat işlerini detaylandıran bir yazıtta ona “Güçlü Kral, Babil Kralı, Sümer Kralı ve Akkad, Kassit Kralı, Kardonia Kralı” denir.
Bu Akad tabletinde Kardonia ismi net olarak geçer kürdlerin vatanı geçer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESKİ YAKIN DOĞU HALKI KÜRDLERİN ATALARI: KASSİTLER

Sümerler kasitler hakkında: ''Bize tarımı öğreten kasitlerdir''.

 

KASSİSTLER KİMDİR?

Kassitler, Eski Babil İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Babil'i kontrol eden eski Yakın Doğu halkıydı.
MÖ 1595 ve c kadar. 1155 M.Ö. Kassitlerin endonymi muhtemelen Galzu idi, ancak Kaššu, Kassi, Kasi veya Kashi isimleriyle de anılıyorlardı.

Kassitler, MÖ 18. yüzyılın başlarında Zagros'un doğu yakasındaki Hemedan-Kermanşah bölgesinde yaşıyorlardı. Daha sonra batıya göç ettiler.
Habur ve Fırat'ın birleştiği yerde, Mari ve Terqa şehirlerini içeren Khana (Xana) adında bir krallık kurdular.

Kassite dili sınıflandırılmamıştır. Bilinen şey, dillerinin ne Hint-Avrupa dil grubuyla ne de Sami veya diğer Afro-Asya dilleriyle ilgili olmadığı ve bazı dilbilimcilerin Hurro ile bir bağlantı önermesine rağmen, büyük olasılıkla bir dil izolasyonu olduğudur.
Küçük Asya'nın Urartu dilleri. Bazı verilere göre Kassitler bir Hurri kabilesiydi. Bununla birlikte, Kassitlerin gelişi, Hint-Avrupa halklarının çağdaş göçleriyle bağlantılıdır. Birkaç Kassit lideri ve tanrısı Hint-Avrupa isimlerini taşıyordu ve onlara Küçük Asya'nın Hurro-Urartuca konuşan Hurrilerini yöneten Mitanni'ye benzer bir Hint-Avrupalı ​​seçkinler tarafından hükmedilmiş olmaları mümkündür.

Kassitler küçük bir askeri aristokrasinin üyeleriydi, ancak etkili yöneticilerdi ve yerel olarak popülerdiler ve 500 yıllık saltanatları sonraki Babil kültürünün gelişimi için temel bir zemin hazırladı. Kassitlerin taptığı araba ve at ilk kez bu dönemde Babil'de kullanılmaya başlandı.

Kassitler çok tanrılı bir dine mensuptu ve 30 kadar tanrıları vardı. Baş tanrıları Marduk'tu.

• Kassitlerin Tarihi

Hammurabi'nin oğlu Samsu-iluna'nın (M.Ö. Samsu-iluna, Abi-Eshuh'un yaptığı gibi onları püskürttü, ancak daha sonra MÖ 1570'de, Babil'in MÖ 1595'te Hititlere düşmesinden yaklaşık 25 yıl sonra Babil'in kontrolünü ele geçirdiler ve Mezopotamya'nın güney kısmını fethetmeye devam ettiler. eski Sümer'e tekabül eden ve MÖ 1520'de Sealand Hanedanlığı olarak bilinen. Kuzeydoğuda denetim Zagros'un bitişiğindeki Diyala Nehri bölgesine kadar uzanıyordu. Hititler tanrı Marduk'un putunu götürmüşlerdi, ancak Kassit hükümdarları mülkü yeniden ele geçirdiler, Marduk'u Babil'e geri verdiler ve onu Kassit Shuqamuna'ya eşit yaptılar. Babil, şehrin adını Karanduniash olarak değiştiren Kassit hükümdarları altında Mezopotamya'da siyasi ve askeri bir güç olarak yeniden ortaya çıktı. Yeni inşa edilen başkent Dur-Kurigalzu, I. Kurigalzu'nun (MÖ 14. yüzyılın başlarında) onuruna seçildi.

Güney Mezopotamya'nın bir müttefik veya savaşan şehir devletleri ağından ziyade bölgesel bir devlete dönüşmesi, kuzey komşusu Asur ve doğuda Elam tarafından sık sık gölgelenmesine rağmen, Babil'i uluslararası bir güç haline getirdi. Kassit kralları Asur ile ticaret ve diplomasi kurdular. Asur Kralı III. Puzur-Aşur ve I. Burna-Buriash, MÖ 16. yüzyılın ortalarında iki devlet, Mısır, Elam ve Hititler arasındaki sınırı kabul eden bir antlaşma imzaladı ve Kassit kraliyet hanesi, kraliyet aileleriyle evlendi. Babil'de ve diğer şehirlerde yabancı tüccarlar vardı ve Babilli tüccarlar Mısır'dan (Nübye altınının önemli bir kaynağı) Asur ve Anadolu'ya kadar faaldi. Ticaretin paket tanımlama ve ölçme araçları olan kassit ağırlıkları ve mühürleri, Yunanistan'da Teb'e kadar, güney Ermenistan'da ve hatta günümüz Türkiye'sinin güney kıyılarındaki Uluburun gemi enkazında bile bulunmuştur.

Kurigalzu I ile Asurlu Ashur-bel-nisheshu arasında bir başka antlaşma MÖ 15. yüzyılın ortalarında kararlaştırıldı. Bununla birlikte, Babil, Asur'u (Hitit ve Mısırlılarla birlikte) Yakın Doğu'da büyük güç yapan MÖ 1365'te Ashur-uballit I'in tahta çıkmasından sonraki birkaç yüzyılın büyük bölümünde Asur'un saldırısı ve egemenliği altında kaldı. Babylon, Asur-uballit'in kızıyla evli olan Babil'deki Kassit kralının öldürülmesinden sonra 1360'larda Asur kralı I. Ashur-uballit (MÖ 1365-1330) tarafından yağmalandı. Ashur-uballit derhal Babil'e yürüdü ve damadının intikamını alarak kralı tahttan indirdi ve kraliyet Kassite soyundan II. Kurigalzu'yu kral olarak atadı. Halefi Enlil-nirari (MÖ 1330-1319) de Babil'e saldırdı ve büyük torunu Adad-nirari I (MÖ 1307-1275) kral olduğunda Babil topraklarını ilhak etti. Tukulti-Ninurta I (MÖ 1244–1208) sadece Babil'e hükmetmekle yetinmedi, daha da ileri gitti, Babil'i fethetti, IV.

Kassit kralları, valiler tarafından yönetilen bir iller ağı aracılığıyla krallıklarının kontrolünü sürdürdüler. Kraliyet şehirleri Babil ve Dur-Kurigalzu ile neredeyse eşit olan yeniden canlanan Nippur şehri, en önemli eyalet merkeziydi. Nippur, eskiden büyük şehir, neredeyse terk edilmişti c. MÖ 1730, Kassit döneminde yeniden inşa edilmiş, tapınaklar eski temelleri üzerine titizlikle yeniden inşa edilmiştir. Aslında, Kassite hükümeti altında, Sümer kökenli Guennakku unvanını alan Nippur valisi, bir tür ikincil ve küçük kral olarak hüküm sürüyordu. Nippur'un prestiji, MÖ 13. yüzyıla ait bir dizi Kassit kralının kendilerine 'Nippur valisi' unvanını yeniden üstlenmeleri için yeterliydi.

Kassite dönemindeki diğer önemli merkezler ise Larsa, Sippar ve Susa'dır. Kassit hanedanının MÖ 1155'te devrilmesinden sonra, taşra idaresi sistemi devam etti ve ülke, sonraki yönetim olan İkinci Işın Hanedanlığı altında birlik içinde kaldı.

Elamitler MÖ 12. yüzyılda Babil'i fethederek Kassit devletine son verdi. Son Kassit kralı Enlil-nadin-ahi, Susa'ya götürüldü ve orada hapsedildi ve orada öldü.

• Kassitlerin Sosyal Hayatı


Bazılarının Babil isimleri almasına rağmen, Kassitler, Babillilerin daha küçük aile biriminin aksine, geleneksel klan ve kabile yapılarını korudular. Kendi babalarından ziyade kabile evlerine bağlılıklarından gurur duyuyorlardı, kardeşlik mülkiyeti ve miras geleneklerini koruyorlardı.

• Kudurru

En dikkate değer Kassite eserleri, Kudurru stelleridir. Sınırları işaretlemek ve bildiriler yapmak için kullanıldılar, aynı zamanda yüksek derecede sanatsal beceriyle oyuldular; yapmaları uzun sürdü.

Sömürgeci-ırkçı avrupalılar, yeni keşfedilen Amerika kıtasının yerlilerinin başına getirdiklerini kürd halkının başına da getirdiler.
Sir Henry Layard gibi 17. & 18. yüzyıl hıristiyanlık müptelası avrupalı IRKKÇI-ŞÖVEN gezgänler ve orientalistler, kürd halkını islamdan dolayı
''araştırmaya değmez vahşiler'' olarak niteleyip tanıttılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babil li serdema Kasîdan

Kassitler,
Zamua (ya da Mazamua ) antik Ariyan'da (Kürdistan'da) kurulmuş bir krallık. Diyala Nehri'nden Urmiye Gölü'ne kadar uzanan bölgede Güney Kürdistan Süleymaniye ili içerisinde Şehrizor ovası merkezli bir antik çağ krallık idi. Ameka ve Arashtua adında iki güney krallığıina sahipti.
Zamua'yı oluştanların Guti halkı olduğu düşünülür.
Kassitler, MÖ 18. yüzyıl başlarında Zagrosların doğu yakasındaki Hemedan-Kirmanşah yöresinde yaşadığı ve sonra batıya doğru göç ettikleri Habur ile Fırat'ın birleştiği yerde Mari ve Terqa kentlerini kapsayan Khana (Xana) adlı bir krallık kurmuşlar.

Kassitler çok tanrılı bir dine mensupturlar ve 30 kadar tanrıları vardır.
En büyük tanrıları elbette Marduk'tur.
Marduk kendi coğraflarından getirdikleri tanrımıydı yoksa geldikleri coğrafyanın tanrısımıydı net değil,
MARDUK şüpehsiz Mesopotamya arenasının hep baş tanrısı olmuştur ve bu tanrı diğer kültür ve medeniyetlere sirayet etmiştir.
Babil kayıtlarına göre Kassitler Zamua bölgesinden Babil'e gelmişlerdi.
Askeri bir aristokrasiye sahiplerdi, iyi bir askeri güç ve işeyişine sahiplerdi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashi art: Kuduro

Animals and deities playing musical instruments
“Unfinished” Kudurru, Kassite period


(Middle Babylonian Period), attributed to the reign of Melishipak, 1186–1172 B.C., found in Susa, where it had been taken as war booty in the 12th century B.C. (Louvre)

Kashi sanatı: Kuduro
Kodoro: Orta Babil döneminde (Cardonia Krallığı) Kassitler ile ünlü olan toprakların sahiplenildiğini kanıtlayan taş heykellerdir.
Kuduro'nun üst kısmında Mezopotamya tanrıları sembolik biçimde gösterilmiştir.
İkinci bölümde: Tanrılar müzik aletlerini çalarak sürüyü sunağa götürürken gösterilir.
Bu eksik kodoro'nun tarihi, Kashi kralı Mele Shepak'ın M.Ö. 1186-1172 dönemine kadar uzanıyor ve Ecemistan'ın Sousse şehrinde bulundu.
(Louvre müzesi)


The Kodoro: They are stone sculptures proving the appropriation of lands, which were most famous for the Kassites in the Middle Babylonian period (the Kingdom of Cardonia)
In the upper part of the kuduro, the Mesopotamian gods are shown in symbolic form
In the second section: The gods are shown playing the musical instruments and leading the flock to the altar
The history of this incomplete kodoro dates back to the reign of the Kashi king Mele Shepak 1186-1172 BC and was found in Sousse, Îlam (Partia)
(The Louvre Museum)


MÖ 1186-1172 orta Babylon döneminde Mezopomya'nın yöneticileri KASSİT'LER

O döneme ait ve kassit medeniyetine has kültürel bir öge olan kudduru'lar üzerine işlenmiş bir tören sahnesi .
Törende önlerinde kurban edilecek hayvanlar olan, sırtkarında sadaklar ve ellerinde bağlamalar taşıyan kişiler.
Kuvvetle muhtemel dini tören tanrılara adak
Ancak bu saz çalanlar sadece adak taşıyanlar mı görevliler mi yoksa rahipler mi?
Diğer önemli ayrıntı ise bağlama benzeri müzik aletinin çalınması, bu aletin kassitler döneminde Mezopotamya döneminde görülmeye başlanması onlar tarafından getirildiğini desteklemektedir.
Ok sadakları ise savaşçı ve asker olan toplumun statü göstergesi olarak görünmektedir.
İnsan betiminde en önemli ve dikkat çekici diğer ayrıntı ise başlarındaki başlık ve saç stilleri, bu saç stilli 20 yy başına kadar ezidi kürd toplumunun müzik yapan erkeklerinde görülür. Kassit halkının zagros dağlarından geldiği önerilir.

I. Sotter'in, Kassitlere ait ezida tapınaklarını imar etmesi
Ve sonradan yok etmesini konu alıyor.
Bu esas alındığunda ise ezidiliğin sonradan oluşmuş bir dinden çok öte kadim bir din olduğu tezini desteklemektedir.
1. Resimde görüleceği üzere hem erkek figürunun giyim tarzı hem arkada görünen tapınak mimarisi bugünkü ezidilerin giyim tarzı ile kutsal Laleş'in minarisini bire bir temsil etmektedir.
Bu konuyu destekleyen arkeokojik veriler ise l. Soter tarafından yapılmış silndirdir.
Kimdir bu, Antiochus I Soter?
İskender'in önde gelen generali olan
babası Seleucus'tan miras alan bir Seleukos kralı..
MÖ 281'den 261'e kadar hüküm ayak bir Mezopotamya kralıydı. Antiochus yarı med annesi Apama, babasına İskender tarafından verilen bir prensesdi.
En büyük oğlunu isyan nedeniyle idam etti. MÖ 278'de Anadolu'da Galyalıları mağlup ettiği için Soter (kurtarıcı) olarak adlandırıldı. Bir veliaht olarak,
yıkık Babil tapınağı Esagila'yı inşa etme kararı verdi. Oraya giderken tökezledi ve enkazın üzerine düştü ve kısa sürede aşırı tepki verdi askerlerine kalıntıları yok etmelerini emretti ve nefret duydu.
İlk Fotoğraf, Akkadca yazılmış Antiochus'un Silindiri'ye aittir: "Babil krallarının büyük kralı Antiochus, Esagila ve Ezida tanrılarının restoratörü."

 

 

 

 

Zagros Dağlarında yaşayan ve kurdukları aşiret konfederasyonu ile bilinen Kassitler, M.Ö 1600'lerde Babîl Krallığını yenip, kendi hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.

Hükümdarlıklarının geçtiği bölge olan Babîl de, o süre boyunca KARDUNIAŞ toprakları olarak adlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassit Kralı Meli-Şipak, kızı Hunnubat'a toprak bağışlıyor. (Stel)

Zagros Dağlarında yaşayan ve kurdukları aşiret konfederasyonu ile bilinen Kassitler, M.Ö 1600'larda Babîl Krallığını yenip, kendi hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.

Karduniaş topraklarının ismidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassit dönemine ait tohum ekme makinası gösteren mühür.

Kürdler tarım ve hayvancılıkta en iyi millet olarak bilinir. Kürdler diğer milletlere tarımı öğretmiştir.

Hükümdarlıklarının geçtiği bölge olan Babîl de, o süre boyunca Karduniaş toprakları olarak adlandırılmıştır.

 

"Kürdler, Buğday bitkisini keşfederek bu bitkiyi dönüştürüp insanlığın ana besini haline getirdiler. Bu buluşları insanlık tarihine büyük hizmet etti.
Kürdler komşu haklarını tanıyan ilk millettir. Eski tabletlerde bu açıkça görülür."

Ünlü Tarihçi İ. Dyakonov (1915-1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajarê kevnare yê Kurdistana mêjûyî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün asurluların kullandığı güneşli bayrakta dahil olmak üzere asurların kullandığı HERŞEY asurlulardan önce olan kasitlerin ve sümerlerindir. Assurlular onların bütün medeniyetini kullanmış.
Asurlularda medeniyet kuruculuğu yok, çünkü asurlular sami ırkından olan köleci, işgalci, yayılmacı ve hegemonist bedevilerdir. Babil ve Urartu medeniyetlerini
işgal edip bu halkları köleleştirip barbarca sömürdüler. Asurluları ilk keşfeden Sir Henry Layard asurluları doğru tanımlama yerine onları popülerleştirdi, asurluların temeline inmedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin yakın çağdan ta 18. yüzyıla kadarki tipik silahları mızrak idi çünkü demir ilk defa tarihi Kürdistan topraklarında hatiler tarafından bulundu ve işlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashion, Kasion veya Kassit
(1595-1157 M.Ö.
)


Onlara Kürd diyorlar. Hazar Denizi'nin güneyinde İran'dan gelen Daylam'dan gelen kürder, İran'ın Lorestan eyaletindeki Zagros Dağları'nda yaşıyordu. MÖ on sekizinci yüzyılın ortalarında Babil'e barışçıl göçmenler olarak göründü. Babil'in ilk Keldani hanedanından Kral Samsu Ditana'nın saltanatı sırasında. Hititler döneminde düşen son kraldır. Ancak kısa süre sonra hititler ortaya çıktı ve hititlerin bıraktığı kaos sırasında kassitler Ahameniş İmparatorluğu'na girdi ve ayrıca Babil'e göç eden kassitler içeriden yükseldi, bu yüzden Babil'in kassitlerin eline geçmesi kolay oldu. . Aynı zamanda Kral Ekselansları Abom'un ilk Babil hanedanının saltanatı sırasında Babil'de hüküm süren ilk Keldani deniz hanedanıydı. İki hanedanlık savaş halindeydi, bu da hititlerin girişini ve kassitlerin girişini kolaylaştırdı. Babil'in ilk Keldani hanedanı ve ilk Keldani deniz ülkesi olan Babil'in ilk hanedanı düştü. Babil ve Asur kaynakları, kassitlerin Mezopotamya'yı dört yüzyıl veya yaklaşık 400 yıl boyunca yöneten en büyük eski Deylem kabilelerinden biri olduğundan bahseder. Hiçbir Kashi metni bulunamadı. Genellikle her iki dilde de yazarlar. Sümer ve Akad ve kitaplarını yaratıcılık ve yenilik ruhuyla ayırt ettiler. Sanatsal bir şekilde. Babil yaratılış efsanesi (Anuma Ilyesh), Bilgelik Üstadı Lamjeden'in (Lalal bin Namqi) şiiri, eziyetli diyaloğu ve ilahi adalet hakkındaki arkadaşı (not Gılgamış ve arkadaşı Enkidu efsanesini andırıyor sanırım) ve dini zikir ve büyüler (not. Sargon'un kızının hikayesi Akad rahibesine benziyor) Babil onların saltanatı sırasında büyük bir refah, güvenlik, ekonomi ve iyi ilişkiler elde etti. diğer ülkelerle..ikinci ve son bölümde bir devam filmi
...... devamı ve asurlular ve elamitler'in Kashitic yönetimine karşı ittifakı ve bölgelerin bir kısmına elamitler ve Asur saldırılarının başlaması. Bu, Babil'in durumunu daha da kötüleştirdi ve MÖ on üçüncü yüzyılın ortalarında bir ekonomik kriz ve güvenlik kaybı meydana geldi. Yoksulluğun genişlemesine, yağmanın yaygınlaşmasına ve göçün artmasına. Kassitlerin büyük Babil tanrılarının, özellikle de (Marduk) özel tanrıları vardı; bunların en önde gelenleri, dağ ve savaş tanrısı Khirbet ve Shuqamota ve saf güzelliğin leydisi, güneş tanrısı Shebek, Shamalia, eşi Shamalia idi. ay tanrısı ve hava tanrısı Buriash.Ancak kassitlerin yerine elamitler bundan yararlananlardı ve Babil'i yaklaşık 200 yıl yönettiler... kökenleri hakkında bilgim yok.... Ama diyorum ki... kürd olsalar bile, yüzde 1 bile olsa Bu, kürdlerin de belirttiği gibi kürdlerin kökeninin Zagros Dağları'ndan olduğunun kanıtıdır. Kassitlerin kürdlerin ataları olduğunu.....
Henüz tam bir Kashi metni bulunamadı. Ancak, Babil metinlerinde bahsedilen uygun Kashi isimleri, terimleri ve tanımlarının incelenmesinden ve kısa Kashi-Akad sözlüklerinden çıkarılan bir kavram vardır. Bir Hint-Aryan dili ve bir yapıştırıcı olduğu onlardan açıktır.
Çoğunlukla Sümer ve Akad (Babil) dillerinde yazdılar, çivi yazısı hece yazısını kullandılar ve öğrenmeye ve uygulamaya büyük ilgi gösterdiler; Bu nedenle, en eski edebi eserlerin yazılması ve yeniden kopyalanması ve sınıflandırılması hareketi aktif oldu ve yazarları yaratıcılık, yenilikçilik ve sanatsal ifade ruhu ile ayırt edildi. Hükümdarlıkları döneminde yazılmış uzun ve önemli edebî eserler vardır; Örnekler: Babil yaratılış efsanesi (Enuma Elish), Bilgelik Üstadı Amjadn'ın şiiri (Ludal Bell Namqi), işkenceci ve arkadaşının ilahi adalet, dini yakarışlar ve sihirli sözler hakkındaki diyalogu
Ve son olarak ........ Kürdlerin Kassit ataları veya dedikleri gibi kassitlerin torunları olduğunu söylersek.. Zaze Mahabadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luristan'daki Antik Anıtlar

 

 

Kassitler'in dini hayatı ve ahireti

 

 


Rus tarihçi Dyakunov Kassitlerin dini hayatı hakkında şunları yazdı:

Kassistlerin birçok tanrısı vardı ve tanrılardan biri Kassitlerin ana tanrısı Kashu idi ve başka bir tanrı Kuzey idi ve ona Tanrı Cebelen deniyordu. Krallar, diğer tanrılara gelince, Harbeh, Shekhu, Sakh ve güneş tanrısı veya Shuryash'tan oluşuyordu.

Lorestan'daki antik anıtlarda Kassitlerin dini inançları açıkça görülmektedir ve tek bir güce ve tek bir ilahi otoriteye inanmışlardır ve sanatlarında dinleri hakkında bazı şeyler göstermişlerdir. Bunu düşünürler ve zaruretleri gömerler. Ahirette bu ihtiyaçlara ihtiyaç duyacaklarına inandıkları için ölülerle birliktedir.

Atı, arabaları ve hizmetçileri gömmek bu eğilimi açıkça göstermektedir. Baş tanrılarla ilgili insan ve yaratık şeklinde çizilmiş bazı yazıtlarda Soruş heykeli birkaç başlı, adalet için bir rehberdi ve bu heykelin yapısı birçok yaratık şeklindedir.Ve yazıtlı Russo heykeli, Kıyamet Günü'nde olacakları hatırlatıyor ve yapıyorlardı. Tapınaklara ve tanrılara adak adakları ve Lorestan dağlarındaki tapınakta (Şark Barajı) bulunan bu malzemeler bize bu bölgenin yerleşimcilerinin başka geniş alanlarda yaşadığını ve ahlakın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kararnameler, doktrin gibi aynıdır ve yukarıda belirtilen tapınak, Lurestan sakinlerinin tapınaklarından biridir.

 

 

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yilan ezidi kürd inancında kutsaldır.

 

The Yezidi Kurds have preserved the religious beliefs of the Kassite Kurds since 1800 BC (3800 years)

The sun, the moon and the stars are the gods of the Kassites, but the snake is holy to them because it closed the hole in Noah's ship and saved people from drowning. The Kassites (the ancestors of the Kurds) are a people who came from the Zagros Mountains from the Luristan region. Note: The snake is still sacred in the Yezidi Kurdish faith.

Jesidi -kurderna har bevarat de kassitiska kurdernas religiösa tro sedan 1800 f.Kr.

Solen, månen och stjärnorna är Kassiternas gudar, men ormen den är helig hos dem eftersom ormen täpte till hålet i Noaks skeppet och stängde hålet och räddade människor från att drunkna. Kassiterna (kurdernas förfäder) är: ett folk som kom från Zagrosbergen från Luristan regionen. Obs: Ormen är fortfarande helig i den kurdiska jezidiska tron.
___________

Ezidi Kürtler, MÖ 1800'den beri Kassit Kürtlerinin dini inançlarını korumuştur.

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yılan ezidi kürd inancında hala kutsaldır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xelkê Kasît

Kassitler, öncelikle ikinci veya orta Babil hanedanını kurmalarıyla tanınan eski insanlardı.
Bir kassite icadı, kral tarafından ayrıcalıklı kişilere verilen bir arazinin kaydı olarak hizmet eden bir taş blok olan sınır taşıydı (kudurru).
Modern bilginler için sınır taşlarının ilgisi sadece ekonomik ve dini değil, aynı zamanda sanatsaldır.

Fotoğraf / Kassit dönemine ait Babil Steli (Kudurru), su tanrısı Ea için bir kaplumbağa sembolünü sergiliyor.

kaynak/ https://www.reddit.com/.../babylonian_stele_kudurru_from.../

https://www.britannica.com/topic/Kassite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİHTEKİ İLK MÜLKİYET BELGESİ KUDDURİ (xudduri'ler) KASSİTLER TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

 Bu kalker kayaya kudurru (sınır belirleme tapu) denir.
Üzerinde hükümdarın adı ve arsa yerinin kime verilmesi gerektiği yazılıdır.
Arazinin alanı yerini belirler. Kuduru üzerinde isimleri yazılı tanıklar vardır ve tanrıların sembolleri kabartmalarla işlenmiştir.
Ayrıca bu tapu tanrıların laneti ile koruma altına alınmış, küfürü bozankarın çalanların üzerinedir.
Bu Kudduru arazinin sahibinin mülkiyetinin garantörüdür... Bu oda, arazinin satış sözleşmesinin değil, arazinin verilmesinin kanıtı olarak kabul edilir. Toprak..
Yukarıdaki övgü, yaklaşık 400 yıl hüküm süren ve başkentleri Bağdat'ta olan Kassitler anlamına gelen Kashi dönemine kadar uzanır. Bilindiği gibi Bağdat aslında tarihi bir kürd şehridir ve bugünkü Güney Kürdistan sınırının sıfır noktasına tekabül eder (Xaneqîn).

Kassitler ana vatanları, Zagroslardan gelen kürtleri atalarıdır. Zagros Dağlardan inip Irak ve çevresini yönettikleri yer ve yoğunlaştıkları yer ise antik Helvan'dı. Ve Khanaqin aracılığıyla orta ve güney Mezopotamya'ya ulaştılar. Irak 'düzlük'demektir ve hiçbir zaman bir ülke olmadı ta 1900'lerin başlarında ingiliz emperyalistleri Kürdistan'ın petrolünü talan edebilme için Irak, Suriye ve Türkiye adında suni, peyk devletcikler yaratana kadar.

Diğer taraftan Kudduru üzerinden genel olarak konuşursak, araziyi veren hükümdarın adı Eanna-Shum-İddina'dır. Irak düzlüğünün bataklıklarında, Babil'e ait bir bölge olan Katar Deniz hanedanına ait bölgenin hükümdarıydı.. Evlenmesi vesilesiyle Gula-Eresh'e arazi verildi.. Arazinin verilmesine şahitlik etti. (Amurru-Bel-Zeri) Amurru-Bel-Zeri kişisel görünüyor.Çok önemli çünkü kuduru tanıklarının çoğu ya kral ya da kralın oğlu, prensler ve tapınak çalışanlarıdır.

 

THE FIRST PROPERTY DOCUMENT IN HISTORY WAS MADE BY KUDDURI KASSITTES

This limestone rock is called kudurru (demarcation deed).
The name of the ruler and to whom the land should be given are written on it.
The area of ​​the land determines its location. There are witnesses whose names are written on the kuduru and the symbols of the gods are embroidered with reliefs.
In addition, this title is protected by the curse of the gods, and it is on those who break, break and steal the curse.
This Kudduru is the guarantor of the ownership of the Land's owner... This room is considered as proof of the granting of the land, not the contract of sale of the land. soil..
The above praise goes back to the period of Kashi, meaning the Kassites, who ruled for nearly 400 years and had their capital in Baghdad. Baghdad is an ancient Kurdish city and is builded by ancestor of Kurds in the antique era.

The Kassites are their homeland, their ancestors the Kurds from the Zagros. The place where they descended from the Zagros Mountains and ruled Iraq and its environs, and where they concentrated was ancient Helvan. And through Khanaqin they reached central and southern Mesopotamia.

On the other hand, generally speaking over Kudduru, the name of the ruler who gave the land is Eanna-shum-iddina. He was the ruler of the territory belonging to the Qatari Naval dynasty, a territory belonging to Babylon, in the marshes of Iraq. On the occasion of his marriage, land was given to Gula-Eresh. He witnessed the giving of the land. (Amurru-Bel-Zeri) Amurru-Bel-Zeri looks personal.
It is very important because most of the rabid witnesses are either the king or the king's son, princes and temple workers

 

 

 

 

 

 

 

 

KUDURU - Det första officiella fastighetsdokumentet i historien

i forntida Kurdistan

Detta historiska dokument heter: "Kudurru" och är av jerry sten.På det står skrivet kungens namn och landområdet tillhör vem. Även det står en beskrivning som bestämmer dess plats och det finns vittnen som skriver sina namn på Kudurru. På skulpturen finns gudarnas symboler och deras förbannelser om vem som bryter Kuduru eller förvränger den eller stjäl den betyder att gudarna är garant för äganderätten av marken till ägaren. Den anses vara kontraktbevis på mark rättigheten. Denna sten läggs i marken för att bestämma gränserna mellan en provinser. Denna stadga går tillbaka till perioden av Kassit imperiet, som regerade i nästan 400 år, vars huvudstad var Medain eller Xsenophon, dagens Bagdad och kassiterna var invånarna i ländet mellan de två floderna (Mesopotamien) och förfäderna till de zagrosiska kurderna. Kurdernas historiska och nuverande land omfattar de tre bergskedjorna mellan Kaukasus, Zagros of Tayurus. Bagdad byggdes av en fornkurdiska klan amazig folket innan den stora stamsprlittringen som ägde rum mellan de tidiga kurdiska stammarna på 13:e århundrade f Kr. Det var då amazög stammen vandrade västerut och befolkade hela Nordafrika. Baghdads namn Medanin kommer från fornkurdiskan (mediskan). Även det nya namnet på staden är kurdiska: rättvisans gård (Bag+dad).

Kuduru var stendokument som användes som gränssten och som registerdokument för markegendom som beviljades till kassitiska medborgare och rill medborgare i efterföljande dynastier i det forntida Babilonien mellan 1500- och 600-talet f.Kr. Originalet av dokmentet förvaradess vanligen i templet medan personen som fick landet fickr en lerkopia att visa upp som ett bevis på lagligt förvärv, ägande.

Referenser:
- Lambert, W. G: "the Warwick Kudurru", Syrien, vol 58 no. 1/2 ,1981 s. 73-85.
-Tuman, V. S "Astronomisk dejting av Kudurru, IM 80908" , sumer, vol. 46, s. 98-106,1989-1990.
Wikipedia.

 

Kürd Kassit Kralı Kurigalzu II. M.Ö 1332–1308 ait silindir.

Kardinaruş ülkesinin güçlü ve adil krallarından olan Kurigalzu, asurların saldırılarına karşı ülkesini korumuştur.
Dicle kıyısında asurlularla yapmış olduğu büyük bir savaşı kazanmıştır.

 

 

 

 

 

GÛTÎ

URARTU

SOMER-SUMER

ŞEDDADÎ


MERWANÎ

BABIL

 

 

DÎROKA KURDA

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum